Høring - endringer i forskrifter om erstatning og kompensasjon til veteraner for å tilpasse forskriftene lovendringer

Forsvarsdepartementet (FD) sender med dette vedlagte forslag til forskriftsendringer på alminnelig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.05.2021

Vår ref.: 2021/486

De foreslåtte endringene gjelder tilpasninger i forskrift av 22. desember 2009 nr. 1768 om særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltagelse i internasjonale operasjoner, forskrift av 24. juni 2011 nr. 651 om klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner, samt forskrift 24. juni 2017 om tjeneste for militært tilsatte og for sivilt tilsatte i Forsvarsdepartementet og underliggende etater (forsvarstilsatteforskriften).

Hensikten med de foreslåtte endringene er å tilpasse forskriftene til forsvarsloven, slik denne vil fremstå etter ikrafttredelsen av vedtatte lovendringer, jf. Prop 59 L (2020-2021), Innst 223 L (2020-2021) og lovvedtak 68 (2020-2021).

FD arbeider med forslag til ytterligere endringer i forskriftene, herunder forslag til en regel for bruk av spesialisterklæringer. Et utkast til høringsnotat om dette forventes sendt på høring senere denne våren.

Vi ber om høringsinstansenes synspunkter innen fredag 28. mai 2021.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på departementets hjemmeside.

Vi ber høringsinstansene vurdere om forslaget også bør forelegges for underliggende organer mv. som ikke er oppført på høringslisten. Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

Kontaktperson i saken er rådgiver Astrid Johanne Karstensen. Spørsmål og henvendelser kan rettes på e-post astrid-johanne.karstensen@fd.dep.no eller telefon 47752707.

Med hilsen

 

Kjersti C. Klæboe (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

Severin Vikanes

avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og signert, og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Akademikerne

Befalets fellesorganisasjon

Norske reserveoffiserers forbund

Norges offisers- og spesialistforbund

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening

Norsk tjenestemannslag

Personellforbundet

NITO

Landsorganisasjonen i Norge

Fellesforbundet

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Norges lotteforbund

Den norske advokatforening

Den norske legeforening

Norges juristforbund

Norsk militærjuridisk forening

Politiets fellesforbund

Hovedorganisasjonen Virke

UNIO

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Næringslivets Hovedorganisasjon

Forsvarsbygg

Forsvarsstaben

Forsvarets forskningsinstitutt

Etterretningstjenesten

Forsvarsmateriell

Statens sivilrettsforvaltning

Statens pensjonskasse

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Politidirektoratet

Sivilombudsmannen - Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Regjeringsadvokaten

Generaladvokaten

Institutt for forsvarsstudier

Ombudsmannen for Forsvaret

Tillitsvalgtordningen i Forsvaret

Forsvarets seniorforbund

Folk og Forsvar

Norges forsvarsforening

Landsrådet for heimevernet

Militært kvinnelig nettverk

Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner

Veteranforbundet SIOPS

Språkrådet

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Politihøgskolen

Klagenemnda for kompensasjon og billighetserstatning

Utenriksdepartementet

Samferdselsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Finansdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet