Høring - Endringer i gebyrordninger og kunngjøringsregler for Brønnøysundregistrene

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.02.2003

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2002/5272-4

10.12.2002

Endringer i gebyrordninger og kunngjøringsregler for Brønnøysundregistrene

Nærings- og handelsdepartementet sender med dette på høring et forslag til endringer i gebyrordningene og kunngjøringsreglene for Brønnøysundregistrene.

Bakgrunn

De siste årene har gebyrpolitikken ved Brønnøysundregistrene gjentatte ganger blitt utsatt for kritikk fra næringsorganisasjoner, politikere og media. Kritikken har i første rekke gått på at registrenes priser er så høye at BR totalt sett går med et årlig ”overskudd” på ca. 150 millioner kroner. Det ble i budsjettproposisjonen for 2002 varslet at NHD ville sette i gang et arbeid for vurdering av gebyr- og prispolitikken ved Brønnøysundregistrene, og i budsjettproposisjonen 2003 ble det sagt at man ville komme med et høringsbrev denne høsten.

Forslag som sendes på høring

Departementet går inn for at gebyrene for Brønnøysundregistrenes tjenester frikobles fra rettsgebyret, og at alternative gebyrhjemler tas inn i foretaksregisterloven og tinglysingsloven. Dette vil gi større fleksibilitet i gebyrfastsettelsen, uavhengig av inntektskravene til Brønnøysundregistrene (notates kapittel 3).

Departementet går videre inn for at gebyrene i fremtiden fastsettes på grunnlag av kostnadene ved registrene, ved at registrene grupperes utifra hvilke brukergrupper/interesser de betjener. Foretaksregisterets gebyrer skal etter dette sees i sammenheng med kostnadene ved Foretaksregisteret, Enhetsregisteret, Oppgaveregisteret og Regnskapsregisteret. Løsøreregisteret sees i sammenheng med Konkursregisteret og Konkurskaranteneregisteret. De øvrige registre betraktes som selvstendige enheter, finansiert av egne brukere eller offentlige myndigheter (notates kapittel 4).

Rimeligere etablering av nye foretak kan ha positive næringspolitiske virkninger, og departementet har derfor funnet grunn til å se på alternative gebyrmodeller som kan redusere prisen for nyregistrering. I kapittel 5 skisseres og drøftes tre ulike modeller for prising av Foretaksregisterets tjenester.

For å imøtekomme næringslivets behov og redusere gebyrene i Foretaksregisteret, har departementet også ønsket å se nærmere på mulighetene for kostnadsreduksjoner i registrene. Departementet foreslår en overgang fra dagens kunngjøring i Norsk Lysningsblad til elektronisk kunngjøring i Brønnøysundregistrenes baser. Dette vil både gi brukerne et bedre tilbud og spare registrene for vel 30 millioner kroner (se notatets kapittel 6).

Departementet ber om høringsinstansenes syn på de foreslåtte lovendringer og endringer i gebyrpolitikken innen 4. februar 2003.

Med hilsen

Ida Skard (e.f.)
ekspedisjonssjef

Jostein Greve
rådgiverVedlegg:

 • Oversikt over eksisterende lovbestemmelser knyttet til gebyr

 • Finansdepartementet
 • Justis- og politidepartementet
 • Arbeids- og administrasjonsdepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Brønnøysundregistrene
 • Datatilsynet
 • Patentstyret
 • Statistisk Sentralbyrå
 • Bedriftsforbundet
 • Den norske advokatforening
 • Den norske revisorforening
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Rederiforbundet
 • NARF

Hvis høringsnotatet trenger egen innholdsfortegnelse, publiseres den som eget dokument til tilleggsspalten