Høring - endringer i politiregisterloven, politiregisterforskriften og utlendingsloven

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i politiregisterloven, politiregisterforskriften og utlendingsloven. I høringsnotatet foreslås det blant annet endringer i politiregisterforskriften som følger opp Stortingets anmodningsvedtak 3. juni 2021 nr. 1116 om sperring av opplysninger om reaksjoner for bruk og besittelse av narkotika til eget bruk. Det foreslås også endringer i utlendingsloven om taushetsplikten for tilsynsrådet for tvangsreturer og politiets utlendingsinternat.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.04.2022