Høring - Endringer i regelverket for folketrygdens finansiering av medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag om endringer i forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) og lov om folketrygd (folketrygdloven) på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.03.2024

Vår ref.: 22/2178

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag om endringer i forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) og lov om folketrygd (folketrygdloven) på høring.

Departementet foreslår i høringen å harmonisere regelverket for folketrygdens finansiering av medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler med kravene som gjelder for legemidler.

Høringen er begrenset til forskriftsfesting av prioriteringskriteriene, harmonisering av krav til alvorlighet og langvarighet med kravene som gjelder for legemidler, tydeliggjøring av at finansieringsansvaret følger behandlingsansvaret og formalisering av praksis knyttet til godkjenning for refusjon. Videre foreslås det mindre, språklige og tekniske endringer.

I folketrygdloven foreslås det tatt inn et nytt hjemmelspunkt om næringsmidler til spesielle medisinske formål.

Høringsfristen er satt til 15. mars 2024.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Høringsinstansene bes om å vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Jan Berg (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Carlos Vidal

seniorrådgiver

Alliance Healthcare Norge AS

Allmennlegeforeningen

Apotekforeningen

Apotek 1 Gruppen AS

Apotekergruppen

Banda

Bandasjistenes næringspolitiske utvalg – Bransjeorganisasjon for bandasjister

Boots Norge AS

Datatilsynet

Debra Norge

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Departementene

Diabetesforbundet

Direktoratet for e-helse

Farma Norge

Farmasiet

Farmasiforbundet

Folkehelseinstituttet

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Helfo

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helsedirektoratet

Helseklage

Hovedorganisasjonen Virke

KEFF

Konkurransetilsynet

Kreftforeningen

KS

Landets helseforetak

Landets pasient- og brukerombud

Landets regionale helseforetak

LARS

LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Legeforeningens forskningsinstitutt

Legemiddelgrossistforeningen

Legemiddelindustrien

Legemiddelparallellimportørforeningen

LMF

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Mattilsynet

Melanor

Nasjonalforeningen for folkehelsen

NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon

NMBU

Nofus

Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Farmaceutiske Forening

Norges forskningsråd

Norges arktiske universitet, Det helsevitenskaplige fakultet

Norges arktiske universitet, Det medisinske fakultet

Norges arktiske universitet, fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Norges arktiske universitet, Farmasøytisk institutt

Norilco

Norsk Farmasøytisk Selskap

Norsk Handikapforbund

Norsk helsenett SF

Norsk Medisinaldepot AS

Norsk Pasientforening

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tannpleierforening

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norske Sykehusfarmasøyters Forening

NTNU, Det medisinske fakultet

OsloMet – Fakultet for helsevitenskap

Parat

PKU foreningen

Regelrådet

Rådet for legeetikk

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Serviceproduksjon AS

SINTEF Helse, Helsetjenesteforskning

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statsforvalterne

Sykehusapotekene HF

Sykehusapotekene Midt-Norge HF

Sykehusapotekene Nord HF

Sykehusapotekene Vest HF

Sykehusinnkjøp HF

TEKNA

Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt

Universitetet i Oslo, seksjon for odontologisk farmakologi og farmakoterapi