Høring - endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister

Høringsfrist 15. september 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

01/4521 SL RSL/rla

24.06.03

Høring – endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister

Vedlagt følger departementets høringsnotat om endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister.

I høringsnotatet foreslås enkelte innstramninger i mulighetene for offentliggjøring og bruk av skattelisteopplysninger.

Høringsbrevet med høringsnotat er også inntatt på departementets hjemmeside på Internett : http://www.dep.no/fin.

Det bes om eventuelle merknader til høringsnotatet innen 15 . september 2003.

Departementet ber om at den enkelte høringsinstans vurderer foreleggelse av høringsnotatet for berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Eventuelle høringsuttalelser bes om mulig – i tillegg til å bli sendt i papirformat – også sendt som e-post til adressen: postmottak@finans.dep.no .

Med hilsen

Thorbjørn Gjølstad e.f.
ekspedisjonssjef

Rino S. Lystad
lovrådgiver

Høringsnotat i PDF-format kan du lese her

Arbeids- og administrasjons-departementet

Postboks 8004 Dep

0030 OSLO

Barne- og familiedepartementet

Postboks 8036 Dep

0030 OSLO

Fiskeridepartementet

Postboks 8118 Dep

0032 OSLO

Forsvarsdepartementet

Postboks 8126 Dep

0032 OSLO

Justisdepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 OSLO

Kommunal- og regionaldepartementet

Postboks 8112 Dep

0032 OSLO

Kultur- og kirkedepartementet

Postboks 8030 Dep

0030 OSLO

Landbruksdepartementet

Postboks 8007 Dep

0030 OSLO

Miljøverndepartementet

Postboks 8013 Dep

0030 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep

0033 OSLO

Samferdselsdepartementet

Postboks 8010 Dep

0030 OSLO

Sosialdepartementet

Postboks 8019 Dep

0030 OSLO

Utdannings- og forskningsdepartementet

Postboks 8119 Dep

0032 OSLO

Akademikerne

Kristian Augustsgate 9

0164 OSLO

Aksjonærforeningen i Norge

Postboks 5840 Majorstuen

0308 OSLO

Bedriftsforbundet

C.J. Hambros pl. 5

0164 OSLO

Datatilsynet

Postboks 8177 Dep

0034 OSLO

Den norske fagpresses forening

Akersgt. 41

0158 OSLO

Den norske Revisorforening

Postboks 5864 Majorstua

0308 OSLO

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)

Postboks 2473 Solli

0202 OSLO

Finansieringsselskapenes Forening
Finansieringsselskapenes Servicekontor

Postboks 2330 Solli

0201 OSLO

Den Norske Advokatforening

Kr. Augustsgt. 9

0164 OSLO

Forbrukerrådet

Rolf Wickstrømsvei 15

0486 OSLO

Forbrukerombudet

Rolf Wickstrømsvei 15

0486 OSLO

Fylkesskattesjefenes Forening
v/leder Sture Carlson
Møre- og Romsdal fylkesskattekontor

Postboks 490

6401 MOLDE

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Postboks 2483 Solli

0202 OSLO

Kommunenes Sentralforbund

Postboks 1378 Vika

0114 OSLO

Konkurransetilsynet

Postboks 8132 Dep

0033 OSLO

Kredittilsynet

Postboks 100 Bryn

0611 OSLO

Landslaget for lokalaviser

Pilestredet 8

0108 OSLO

Landslaget for Regnskapskonsulenter

Falsensgt 14

2314 HAMAR

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsgaten 11

0181 OSLO

Ligningsutvalget

C. Sundtsgate 15

5004 BERGEN

Kommunenes sentralforbund

Postboks 1378 Vika

0114 OSLO

Nordisk skattevitenskapelig forskningsråd
v/generalsekretær Omar G. Dajani
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

Postboks 6706 St. Olavs plass

0130 OSLO

Norsk Journalistlag

Postboks 8793 Youngstorget

0028 OSLO

Norske avisers landsforening

Tollbugaten 27

0157 OSLO

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Postboks 99 Sentrum

0101 OSLO

Norske kredittopplysningsbyråers forening

c/o Dun&Bradstreet
Postboks 34

0508 OSLO

Norsk Pensjonistforbund

Henrik Ibsens gt. 7

0179 OSLO

Norsk Presseforbund

Storgaten 14

0184 OSLO

Norsk Ukepresse

Haraldrudv. 10

0581 OSLO

Norske Avisers Landsforening

Tollbugt. 27

0157 OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstua

0303 OSLO

Sivilombudsmannen

Postboks 3 Sentrum

0101 OSLO

Skattedirektoratet

Postboks 6300 Etterstad

0603 OSLO

Skattebetalerforeningen

Postboks 213 Sentrum

0103 OSLO

Sparebankforeningen i Norge

Universitetsgaten 8

0164 OSLO

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Brugaten 19
Postboks 9232 Grønland

0134 OSLO

.