Høring – forslag til endringer i rettsgebyrloven (justering av multiplikatorer og gebyr for forliksklager og forkynnelser)

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om å endre lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr (rettsgebyrloven). Gebyr skal som hovedregel fullt ut dekke kostnadene som myndighetene har med å produsere de aktuelle tjenestene (selvkost). Det foreslås å justere gebyrene for henholdsvis forliksklage til 1,54 ganger rettsgebyret (rettsgebyrloven § 7 første ledd) og forkynnelse av betalingsvarsel etter konkursloven § 63 til 0,5 ganger rettsgebyret (rettsgebyrloven § 25 første ledd). 

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.03.2024

Vår ref.: 24/311

Høring - forslag til endringer i rettsgebyrloven (justering av multiplikatorer og gebyr for forliksklager og forkynnelser)  


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om å endre lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr (rettsgebyrloven). Gebyr skal som hovedregel fullt ut dekke kostnadene som myndighetene har med å produsere de aktuelle tjenestene (selvkost). Det foreslås å justere gebyrene for henholdsvis forliksklage til 1,54 ganger rettsgebyret (rettsgebyrloven § 7 første ledd) og forkynnelse av betalingsvarsel etter konkursloven § 63 til 0,5 ganger rettsgebyret (rettsgebyrloven § 25 første ledd). 

Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet for eventuelle berørte underliggende instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Fristen for å sende høringssvar er 1. mars 2024.

Med hilsen

Kaja Linde (e.f.)
kst. avdelingsdirektør

Brita Mellin-Olsen
underdirektør

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Finansdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kultur- og likestillingsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Statsministerens kontor


Domstoladministrasjonen

Høyesterett

Lagmannsrettene

Tingrettene

Oslo byfogdembete


Politidirektoratet

Politidistriktene/namsmennene/namsfogdene

Forliksrådene

Kommunene


Brønnøysundregistrene

Regjeringsadvokaten

Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn

Sametinget

Sivilombudet

Skattedirektoratet

Statens innkrevingssentral

Statens sivilrettsforvaltning

Statsforvalterne

Sysselmesteren på Svalbard


Advokatforeningen

Akademikerne

Den norske Dommerforening

Dommerfullmektigforeningen

Juristforbundet

KS

Norsk tjenestemannslag

Parat


Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Gatejuristen

Gjeldsoffer-Alliansen

Juridisk rådgivning for kvinner

Jussbuss

Jussformidlingen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Norges Handikapforbund

Norsk organisasjon for asylsøkere – NOAS

Rettspolitisk forening

Stiftelsen Rettferd