Høring - endringer i salærforskriften knyttet til tolkers godtgjørelse

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i salærforskriften. Forslaget innebærer å redusere tolkers godtgjørelse i saker som godtgjøres etter salærforskriften, blant annet i saker for domstolene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.11.2022

Vår ref.: 22/5421

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i salærforskriften. Forslaget innebærer å redusere tolkers godtgjørelse i saker som godtgjøres etter salærforskriften, blant annet i saker for domstolene.

Høringsfristen er 26. november 2022.

Høringen er åpen og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringsinnspill sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringsinnspill på regjeringen.no. Høringsinnspill vil bli offentliggjort.

 

Med hilsen

 

Gunhild Sletmoen
avdelingsdirektør
                                                                         Ingrid Skughei
                                                                         førstekonsulent

Departementene

 

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

Domstoladministrasjonen

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Høyesterett

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Lagmannsrettene

Politidirektoratet

Riksadvokaten

Statsadvokatembetene

Statsforvalterembetene

Statens sivilrettsforvaltning

Tingrettene

 

Den norske advokatforening

Den norske dommerforening

Gatejuristen

Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss

Jussformidlingen

Norges juristforbund

Norsk tolkeforening

Oslo kommune fri rettshjelp

Rettspolitisk forening