Høring - endringer i utlånsforskriften

Finansdepartementet sender med dette på Høring - endringer i utlånsforskriften

Status: Under behandling

Høringsfrist: 14.11.2022

Vår ref.: 22/376

Med hjemmel i finansforetaksloven § 1-7 fastsatte Finansdepartementet 9. desember 2020 en forskrift om finansforetakenes utlånspraksis (utlånsforskriften). Forskriften skal bidra til finansiell stabilitet ved å stille krav til finansforetakenes utlånspraksis for å forebygge finansiell sårbarhet i husholdninger og finansforetak, og videreførte eksisterende krav til bankenes utlånspraksis for lån med pant i bolig og usikrede lån (forbrukslån). Forskriften trådte i kraft 1. januar 2021, og gjelder til 31. desember 2024. Det følger av forskriften § 17 annet ledd at den skal evalueres høsten 2022.

Finansdepartementet ba i brev 22. mars 2022 Finanstilsynet om å vurdere behovet for endringer i forskriften ut fra hensynet til finansiell stabilitet. Departementet ba om at tilsynets råd skulle inneholde vurderinger av foretakenes utlånspraksis og utviklingen i boligprisene og husholdningenes gjeld, hvordan forskriften har påvirket utviklingen, og hvordan forskriften påvirker ulike grupper låntakere i hele landet. Finanstilsynet ble også bedt om å vurdere hvordan bestemmelsen om restrukturering som ble innført i 2021 har fungert. Tilsynet ble bedt om å vurdere behovet for presiseringer og justeringer i lys av erfaringene med forskriften, og om og eventuelt hvordan forskriften bør utvides til å omfatte lån med annen pant enn bolig. I tråd med forskriften § 17 annet ledd ble Finanstilsynet bedt om å innhente vurderinger og faktagrunnlag fra Norges Bank.

Finanstilsynet har avgitt sin vurdering i brev og høringsnotat av 3. oktober 2022. Finanstilsynet foreslår å videreføre forskriftsregulering av bankenes utlånspraksis, men med enkelte innstramminger. Tilsynet foreslår at grensen for gjeld i forhold til inntekt (maksimal gjeldsgrad) reduseres fra 5 til 4,5 ganger årsinntekt. Finanstilsynet foreslår også å utvide forskriften til å omfatte lån til forbrukere med pant i annet enn bolig, som for eksempel bil og fritidsbåt. Finanstilsynet foreslår videre at bankenes fleksibilitetskvote, det vil si adgang til å gi lån som ikke oppfyller ett eller flere av vilkårene i utlånsforskriften, settes til 5 prosent over hele landet. Etter gjeldende forskrift er denne kvoten på inntil 10 prosent av verdien av innvilgede boliglån hvert kvartal, med unntak av lån med pant i bolig i Oslo, der fleksibilitetskvoten er 8 prosent. Finanstilsynet foreslår samtidig å oppheve det særskilte kravet om maksimal belåningsgrad på 60 pst. for lån med pant i sekundærbolig i Oslo, slik at utlånsforskriften etter forslaget ikke lenger vil være geografisk differensiert.

Norges Bank mener at forskriften kan videreføres uten endringer nå, men at det

bør gjøres en bred gjennomgang av utlånsforskriften før den utløper i 2024. Man

bør ifølge Norges Bank vurdere endringer i rentestresstesten basert på erfaringer med et høyere rentenivå frem mot 2024, og det kan samtidig vurderes å gjøre rentestresstesten tydeligere og fortrinnsvis enklere. Man bør også etter Norges Banks vurdering utrede om utlånsforskriften bør åpne for at bankene kan tilby risikoreduserende løsninger til lånesøkere, som for eksempel lengre fastrentekontrakter og kjøp av forsikring mot boligprisfall.

Finansdepartementet ber om eventuelle merknader til Finanstilsynets forslag i høringsnotatet innen 14. november 2022. Departementet ber særlig om hørings­instansenes vurdering av om forslaget er godt tilpasset målet om å forebygge finansiell sårbarhet i husholdninger og finansforetak. Vi ber også om vurderinger av om det er behov for endringer i forskriften for å sikre at den ikke har uønskede virkninger i enkeltmarkeder, herunder i de minst sentrale kommunene (sentralitetsklasse 5 og 6).

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på regjeringen.no ved å klikke «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.

ekspedisjonssjef

Marius Østli

avdelingsdirektør