Høring – Endringer i naturmangfoldlovens § 60 og forslag til ny forskrift om kontroll med utnytting i Norge av genetisk materiale med opprinnelse i andre land og tradisjonell kunnskap knyttet til utnytting av slikt materiale

Klima- og miljødepartementet sender på høring forslag til endringer i naturmangfoldloven og ny forskrift om kontroll med utnytting i Norge av genetisk materiale med opprinnelse i andre land og tradisjonell kunnskap knyttet til utnytting av slikt materiale, og endringer i enkelte andre forskrifter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.05.2021

Vår ref.: 21/250

Klima- og miljødepartementet sender på høring forslag til endringer i naturmangfoldloven og ny forskrift om kontroll med utnytting i Norge av genetisk materiale med opprinnelse i andre land og tradisjonell kunnskap knyttet til utnytting av slikt materiale, og endringer i enkelte andre forskrifter. 

Bakgrunnen for forslaget er at Norge er forpliktet etter Nagoyaprotokollen til å utpeke ett eller flere sjekkpunkter som skal få og videreformidle opplysninger om utnytting i Norge av genetisk materiale med opprinnelse i andre land. Dette er en folkerettslig forpliktelse, og regelverket må ha hjemmel i lov fordi det gjelder en plikt for borgerne.

Departementet vil på bakgrunn av erfaringer med regelverket vurdere å foreta en evaluering på et senere tidspunkt.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet for eventuelle berørte underliggende instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Høringssvar sendes inn ved å bruke skjemaet for høringssvar nedenfor. Ved tekniske problemer kan innspill, med referanse 21/250, i stedet sendes på e-post til postmottak@kld.dep.no .

Fristen for høringsinnspill er 10. mai 2021.

Med hilsen

Torstein Lindstad (e.f.)
avdelingsdirektør
Linda Lund
seniorrådgiver

Departementene
Abelia
Akademikerne
Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger
Artsdatabanken
Bioteknologirådet
CICERO Senter for klimaforskning
Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD)
Fiskeridirektoratet
Folkehelseinstituttet
Forum for utvikling og miljø
Framtiden i våre hender
Fridtjof Nansens Institutt
Greenpeace
Havforskningsinstituttet
Hovedorganisasjonen Virke
Høgskolen i Innlandet
Universitetet i Sørøst-Norge
Innovasjon Norge
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Konkurransetilsynet
Kornbøndenes interesseorganisasjon
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Landbruksdirektoratet
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Mattilsynet
Miljødirektoratet
Miljøstiftelsen Bellona
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt nettverk for botaniske hager, Naturhistorisk museum
Natur og ungdom
Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Naturvernforbundet
Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid
NOAH for dyrs rettigheter
Nofima AS
Nord universitet
Norges bondelag
Norges forskningsråd
Norges jeger- og fiskerforbund
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges miljøvernforbund
Norges skogeierforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norsk bonde- og småbrukarlag
Norsk friluftsliv
Norsk gartnerforbund
Norsk industri
Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio)
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk landbruksrådgiving
Norsk landbrukssamvirke
Norsk olje og gass
Norsk ornitologisk forening
Norsk plantevernforening
Norsk polarinstitutt
Norsk sau og geit
Norsk zoologisk forening
Norske felleskjøp SA
Norske landbrukstjenester
Norske reindriftsamers landsforbund
Norske sjømatbedrifters landsforening
NORSKOG
Nortura SA
NTNU Vitenskapsmuseet
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
OsloMet - storbyuniversitetet
Regelrådet
Regnskogfondet
Riksantikvaren
SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold
Sametinget
SINTEF
Sjømat Norge
Spire - Utviklingsfondets ungdom
Statskog SF
Tromsø Museum, Universitetsmuseet
TYR Norsk kjøttfeavlslag
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen
Utviklingsfondet
Vitenskapskomiteen for mat og miljø
WWF-Norge
Skogfrøverket
Norges skogeierforbund