Høring: Etablering av regelråd

Regjeringen fremmet forslag om etablering av et uavhengig regelråd for næringslivet i statsbudsjettet for 2015.

Regjeringen fremmet forslag om etablering av et uavhengig regelråd for næringslivet i statsbudsjettet for 2015.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.03.2015

Vår ref.: NFD

Regjeringen fremmet forslag om etablering av et uavhengig regelråd for næringslivet i statsbudsjettet for 2015. Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) sender med dette på høring forslag til innretning og mandat for et slikt råd. Hovedpunktene i forslaget fremgår av sammendraget i høringsnotatet.

Høringsbrev med høringsnotat sendes elektronisk til høringsinstansene i henhold til vedlagte liste. Høringsinstansene bes om å vurdere foreleggelse for tilknyttede virksomheter. Departementene bes spesielt om å forelegge forslaget for underliggende etater som ikke er med på høringslisten, men som har ansvar for næringslivsrelevant regelverksproduksjon. Andre som ikke står på høringslisten, kan også uttale seg. Høringsnotatet er publisert på departementets hjemmesider.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@nfd.dep.no. Høringsfristen er 19.03.2015. Høringsuttalelsene vil fortløpende bli lagt ut på NFDs hjemmesider.

Med hilsen                                                                        

 

 

Trine S. Lindgren (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Tor Hugo Hauge
                                                                                          seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Høringsinstanser: Etablering av regelråd

Høringsinstanser

Departementene

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

 

Underliggende etater

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Brønnøysundregistrene

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for økonomistyring

Fiskeridirektoratet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Helsedirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Justervesenet

Landbruksdirektoratet

Mattilsynet

Miljødirektoratet

Norges vassdrags- og energidirektorat

Oljedirektoratet

Sjøfartsdirektoratet

Skattedirektoratet

Toll- og avgiftsdirektoratet

Vegdirektoratet 

 

Yrkes- og arbeidslivsorganisasjoner

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bedriftsforbundet

Den Norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Finans Norge (FNO)

Hovedorganisasjonen Virke

Juristforbundet

KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Landsorganisasjonen i Norge

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges Rederiforbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Næringslivets hovedorganisasjon

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

Undervisnings- og forskningsinstitusjoner

Handelshøyskolen BI

Norges Handelshøyskole

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Nordland

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø