Høring - Europakommisjonens forslag til European Media Freedom Act

Europakommisjonen la frem forslag til en europaparlaments- og rådsforordning om mediefrihet «European Media Freedom Act» 16. september 2022. Kultur- og likestillingsdepartementet sender nå EU-kommisjonens forslag på høring. Høringsfristen er forlenget til 16. november 2022.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.11.2022

Vår ref.: 22/4497

Høring – Europakommisjonens forslag til European Media Freedom Act

Høringsbrevet som pdf-fil (.pdf)

Europakommisjonen la frem forslag til en europaparlaments- og rådsforordning om mediefrihet «European Media Freedom Act» 16. september 2022. Bakgrunnen for forslaget er et ønske om å sikre mediemangfold og mediefrihet. Det er blant annet foreslått bestemmelser for å beskytte redaksjonell frihet og allmennkringkasteres uavhengighet samt krav om at store internettbaserte plattformer skal varsle medievirksomheter før redaksjonelt innhold fjernes. Det foreslås dessuten krav om transparente systemer for måling av mediebruk, bestemmelser om kildevern og forbud mot spionprogramvare (spyware) brukt mot medier og journalister. 

For ytterligere informasjon om forslagene vises det til EU-kommisjonens nettside.

Kultur- og likestillingsdepartementet sender med dette EU-kommisjonens forslag på høring for eventuelle merknader. Høringsfristen er 2. november 2022.

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringen bør forelegges underliggende organer eller andre som ikke er oppført på adresselistene. Høringen er åpen også for andre enn dem som står på høringslisten. Benytt den digitale løsningen på www.regjeringen.no/2928820 for å avgi høringsuttalelse, klikk på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på departementets nettsider.

 

Med hilsen

Harald Høiby
fung. avdelingsdirektør

Anne Høyer
seniorrådgiver

Abelia

Agder fylkeskommune

Akademikerne

Allente

Aller Media AS

Altibox AS

Amedia

ANFO Annonsørforeningen

Apple Norge

Arbeiderbevegelsens presseforbund

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombodet

Bauer Media Group

Datatilsynet

Den Norske Advokatforeningen

Den Norske Dommerforening

Discovery Networks Norway

Domstoladministrasjonen

Elektronikk Industri Foreningen

Fagpressen

Faktisk.no

Finansdepartementet

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forsvarsdepartementet

Fritt Ord

Gatejuristen

Google Norge

Hedmark og Oppland statsadvokatembeter

Helse- og omsorgsdepartementet

Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter

Hovedorganisasjonen Virke

IKT Norge

Innlandet fylkeskommune

Juss-Buss

Justis- og beredskapsdepartementet

Kabel Norge

Kantar Norge

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Konkurransetilsynet

Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

Kringkastingsringen

Kringkastingsrådet

Kripos

KS - Kommunesektorens organisasjon

Kunnskapsdepartementet

Lagmannsrettene

Landbruks- og matdepartementet

Landslaget for lokalaviser

Landsorganisasjonen i Norge

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lyse AS

Læringsmiljøsenteret, UiS

Mediebedriftenes Landsforening

Medieklagenemnda

Medienorge

Medietilsynet

Mentor Medier AS

Meta Norge

Møre og Romsdal fylkeskommune

Møre og Romsdal statsadvokatembeter

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

NextGenTel

Nielsen Media Research

Nordland fylkeskommune

Nordland statsadvokatembeter

Norges Handels- og sjøfartstidende

Norges Juristforbund

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norges televisjon AS

Norsk filminstitutt

Norsk forening for jus og edb

Norsk Journalistlag

Norsk lokalradioforbund

Norsk medieforskerlag

Norsk PEN

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk Rikskringkasting AS

Norsk senter for informasjonssikring

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Oslo kommune

Oslo statsadvokatembeter

P4 Radio Hele Norge AS

Polaris media

Politidirektoratet

Politihøgskolen

Regjeringsadvokaten

Rettspolitisk forening

Riks TV AS

Riksadvokaten

Rogaland fylkeskommune

Rogaland statsadvokatembeter

Sametinget

Samferdselsdepartementet

Schibsted ASA

Statistisk sentralbyrå

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings- overvåkings- og trygghetstjenester (EOS-utvalget)

Teknologirådet

Telenor

Telia

TNS Gallup AS

Tro og medier

Troms og Finnmark fylkeskommune

Troms og Finnmark statsadvokatembeter

Trøndelag fylkeskommune

Trøndelag statsadvokatembeter

Tun Media

TV 2 AS

UNIO - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Utenriksdepartementet

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestfold Telemark og Buskerud statsadvokatembeter

Vestland fylkeskommune

Viaplay group

Viken fylkeskommune

Virke Produsentforeningen

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund