Høring - forenklinger av skatte og konsesjonsregler knyttet til kraftnæringen

Høringsfrist 8. august 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

03/131 SL tss/KR

03.06.03

Høringsnotat – forenklinger av skatte og konsesjonsregler knyttet til kraftnæringen

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til forenklinger i skattereglene for kraftverk, samt omtale av enkelte problemstillinger knyttet til de konsesjonsbaserte reglene og kraftskattesystemet. I Ot.prp. nr. 1 (2002-2003) uttalte departementet at en i samarbeid med Olje- og energidepartementet ville foreta en samlet vurdering av enkelte sider ved kraftskattereglene og de konsesjonsbaserte ordningene, se også Budsjett-innst. S. I Tillegg nr. 1 (2002-2003) punkt 4.12:

”Stortinget ber Regjeringen igangsette et arbeid for å se på forenklinger i skattesystemet for kraftverksbeskatning.”

Høringsnotatet er utarbeidet av Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet.

I høringsnotatet foreslås det følgende endringer i skattesystemet:

  • Innføring av sentral ligning av kraftforetak som driver produksjon av vannkraft
  • Heving av nedre grense for fastsettelse av grunnrenteinntekt og naturressursskatt
  • Presisering av bestemmelsene om hvem som er skattesubjekt for naturressursskatt og grunnrenteskatt

Høringsnotatet inneholder også omtale av saker som Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet vil vurdere framover, blant annet:

  • Nøytralitetsegenskapene i grunnrenteskatten
  • Eiendomsskatt på kraftverk, herunder kommunefordelingsreglene i eiendomsskatten
  • Reglene for begrensning av gjeldsrentefradrag for offentlig eide kraftverk
  • Gevinstbeskatning ved realisasjon av kraftverk
  • Beregningsgrunnlaget for konsesjonskraft og konsesjonsavgifter
  • Harmonisering av fastsettelsen av konsesjonskraftprisen i konsesjoner før og etter 1959
  • Oppdatering av regelverket for konsesjonskraft og konsesjonsavgifter

Departementet ber om eventuelle merknader til høringsnotatet innen fredag 8. august 2003.

Med hilsen

Stig Sollund e.f.
ekspedisjonssjef

Bjørn Berre
lovrådgiver

Høringsnotat i PDF-format kan du lese her (1 MB)

Skattedirektoratet

Næringslivets hovedorganisasjon

Energibedriftenes landsforening

Landssamanslutninga av vassdragskommunar

Norges vassdrags- og energidirektorat

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunenes sentralforbund

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Bergenshalvøens kommunale kraftselskap

Lyse Energi AS

Prosessindustriens landsforening

Samarbeidende kraftfylker

Norges energiverkforbund/Vassdragsregulantenes forening

Statkraft SF

Norske statsautoriserte revisorers forening

Fylkesskattesjefenes forening

Norsk Hydro ASA

Ligningsetatens landsforening

Landsorganisasjonen i Norge

Norske Sivilingeniørers Forening

EL&IT

NITO

Den norske advokatforening

Norske energikjøperes interesseorganisasjon (NEKI)

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

Hafslund ASA

Hydro Energi

Agder Energi

Hedmark Energi (HEAS)

E-CO Energi as

Foreningen for norsk småkraft

Akershus Energi

Statistisk sentralbyrå

Statnett SF

Ligningsutvalget

Elkem Energi AS

Olje- og energidepartementet