Høring - Forskrift om endring av forskrift av 2. juni 1960 nr 2 i medhold av oreigningsloven § 3 om rett til å foreta eiendomsinngrep

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

09.08.05

Høringsbrev – forskrift om endring av forskrift av 2. juni 1960 nr 2 i medhold av oreigningsloven § 3 om rett til å foreta eiendomsinngrep

Fiskeri- og kystdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om endring av forskrift av 2. juni 1960 nr 2 i medhold av oreigningsloven § 3 om rett til å foreta eiendomsinngrep.

Forslaget gjelder endring i kretsen av hvem som kan fremme ekspropriasjonssøknad når det søkes om ekspropriasjon til de formål som følger av Oreigningsloven § 2 første ledd nr 28. Denne bestemmelsen gir adgang til ekspropriasjon til eller for” Fiske, fangst av sjødyr, akvakultur, havbeite og verksemd i samband med slikt, medrekna undervisning, forskning og utvikling”.

Etter gjeldende regelverk kan ekspropriasjonssøknad til ovennevnte formål fremmes av staten, fylkeskommuner og kommuner, jf Oreigningsloven § 3. I tillegg er ”fiskerisamvirkelag hvis vedtekter er godkjent av Fiskeridepartementet og fylkesfiskarlag” gitt tilsvarende mulighet, jf forskriften som nå foreslås endret.

Den foreslåtte endring innebærer at enhver som driver eller ønsker å drive ovennevnte aktivitet gis anledning til å søke om ekspropriasjon.

Enkelte næringsaktører driver i dag landanlegg på leid grunn hvor det knytter seg usikkerhet i henhold til muligheten for forlengelse av leieavtalen. På denne bakgrunn har Fiskeri- og havbruksforeningens Landsforening bedt departementet vurdere å gi næringen muligheten til selv å fremme ekspropriasjonssøknad til fylkesmannen. Næringens adgang til å fremme søknad vil, etter en slik ordning, ikke være betinget av bistand fra eksempelvis kommunen. Det samme gjelder for fiskerisektoren.

Departementet anser at det kan være hensiktsmessig med en forenkling på dette området. Samtidig ønsker departementet å gi fiskeri- og havbruksnæringen samme muligheter til å ivareta sine interesser som annen industrialisert virksomhet. Tilsvarende endringer er også foretatt til andre samfunnsformål, eksempelvis skogsvirke, industritiltak og vannkraftproduksjon.

Det bemerkes at det kun er kretsen eksproprianter som utvides. Forslaget innebærer ingen oppmykning eller endring av de materielle vilkår for ekspropriasjon. For at ekspropriasjonsvedtak skal kunne treffes forutsettes fortsatt lovhjemmel, ekspropriasjonsverdig formål og interesseovervekt.

Samtidig foreslår departementet en teknisk justering av samme forskrifts henvisning til § 2 nr 27 hvor henvisningen til ”fiskerisamvirkelag hvis vedtekter er godkjent av Fiskeridepartementet” nå ikke lenger har noen realitet. Departementet foreslår derfor at denne henvisningen sløyfes.

Økonomiske og administrative konsekvenser

En naturlig konsekvens av at ekspropriantkretsen utvides vil være en økning i antall søknader.

Samtidig antas at arbeidsbyrden for kommunene reduseres. Dette fordi private parter vil kunne fremsette søknad om ekspropriasjon direkte til fylkesmannen, uten forutgående vedtak fra kommunale myndigheter.

Ut over dette antas forslaget ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser.

Frist for merknader settes derfor til 17. oktober 2005. Departementet tar sikte på å fastsette endringen kort tid etter dette med snarlig iverksetting.

Med hilsen

Magnor Nerheim
Ekspedisjonssjef

Karin Bjørbæk
Avdelingsdirektør

Vedlegg:

Utkast til forskrift om endring av forskrift av 2. juni 1960 nr 2 i medhold av oreigningsloven § 3 om rett til å foreta eiendomsinngrep

Fastsatt ved Kgl. res xxxx 2005. Fremmet av Fiskeri- og kystdepartementet, i medhold av lov av 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom § 3.

I forskrift av 2. juni 1960 nr 2 om rett til å foreta eiendomsinngrep gjøres følgende endringer:

Henvisningen i første ledd til § 2 nr 27 skal etter dette lyde:

til fylkesfiskarlag (kgl.res 2. juni 1960)og til jordbruks-, skogbruk- og handelssamvirkelag(kgl.res 2. juni 1960)

Henvisningen i første ledd til § 2 nr 28 skal etter dette lyde:

til enhver

Endringene trer i kraft straks.

Liste med høringsinstansen, sorteres alfabetisk.

Justisdepartementet

Finansdepartementet

Kommunal – og regionaldepartementet

Landbruks – og matdepartementet

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Direktoratet for naturforvaltning

Fiskeridirektoratet

Kystdirektoratet

Statens forurensningstilsyn

Mattilsynet

Sametinget

Fylkeskommunene

Innovasjon Norge

Fylkesmennene

Akvaforsk

Norges forskningsråd

SINTEF fiskeri og havbruk

Havforskningsinstituttet

Fiskeriforskning

Kommunenes Sentralforbund

Landsorganisasjonen i Norge v/ Fellesforbundet

Grunneierforeningen

Norges Bondelag

Norsk Bonde – og Småbrukarlag

Den Norske Advokatforening

Fiskeri – og Havbruksnæringens Landsforening

Handels – og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Norsk sjømatbedrifters landsforening

Næringslivets Hovedorganisasjon

Norges Fiskarlag

Fiskebåtredernes Forbund

Norges Jeger – og fiskeforbund

Miljøstiftelsen Bellona

Norges Naturvernforbund

WWF Norge