Høring - Forskrift om endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram m.m.

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram, forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m. og forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 03.04.2024

Vår ref.: 24/873

Høring - Forskrift om endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram m.m.

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram, forskrift om rekvirering og utlevering av

legemidler m.m. og forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Departementet viser til at regjeringen i statsbudsjettet for 2024 bevilget 17 millioner kroner for å tilby gravide kikhoste. Tilbudet skal forebygge alvorlig kikhostesykdom hos

spedbarn og vil være en del av barnevaksinasjonsprogrammet. De foreslåtte endringene i

de nevnte forskrifter er nødvendige for iverksettelse av programmet.

Departementet anbefaler at vaksinasjonsprogrammet starter i mai, slik at nyfødte har effekt av vaksinasjonen før et eventuelt utbrudd av kikhoste til høsten. For at forskriftsendringene kan tre i kraft i starten av mai 2024, er det nødvendig med en forkortet høring. Vedlagt er vedtak om forkortet høringsfrist.

Høringsfrist er 3. april 2024.

Alle kan avgi høringsuttalelser. Høringsinstansene bes vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no

Med hilsen

  

Atle Gøhtesen (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Maria Eline Svor

rådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

 

 

Departementene

Arbeid- og velferdsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bioteknologirådet
Datatilsynet
De regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)
Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)
Digitaliseringsdirektoratet
Direktoratet for medisinske produkter
Folkehelseinstituttet
Helsedirektoratet
Helsepersonellnemnda
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)
Kreftregisteret
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)
Norges forskningsråd
Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Norsk helsenett SF
Norsk pasientskadeerstatning (NPE)
Pasient- og brukerombudene
Personvernnemnda
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Sametinget
Sivilombudet
Skattedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Statsforvalterne
Sysselmesteren på Svalbard

Landets fylkeskommuner
Landets kommuner
Landets helseforetak
Landets regionale helseforetak

ACOS AS
Advokatforeningen
Aleris
Alliance Healthcare Norge AS
A-medi AS
Apotek 1 Gruppen AS
Apotekforeningen
Betanien sykehus
Betanien hospital
Blå Kors Norge
Borgestadklinikken
CGM (Compugroup Medical Norway AS)
Colosseumklinikken Medisinsk senter
Delta
Den norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Diakonhjemmet sykehus
DIPS ASA
Dr. Dropin
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Frambu
Frelsesarmeen
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Fürst medisinske laboratorium AS
Haraldsplass diakonale sykehus
Haugesunds Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS
IKT Norge Infodoc
Kirkens bymisjon
Kliniske ernæringsfysiologiske forening
Kreftforeningen
KS
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Legemiddelindustrien
LHL Lovisenberg diakonale sykehus
Martina Hansens Hospital
Medi3
Medicus
Mental Helse Norge
Mental Helse Ungdom
Nasjonalt senter for e-helseforskning
NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus
NKS Jæren distriktspsykiatriske senter
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Handikapforbund
Norges Tannteknikerforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Farmasøytisk Selskap
Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin
Norsk Forening for Ernæringsvitenskap
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Gestaltterapeut forening
Norsk Kiropraktorforening
Norsk legemiddelhåndbok
Norsk Logopedlag
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk Medisinaldepot AS
Norsk Osteopatforbund
Norsk Psykoanalytisk Forening
Norsk Psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk sykepleierforbund
Norsk Tannpleierforening
Norske Homeopaters Landsforbund
Norske Kvinners Sanitetsforening
Norske Ortoptister forening
Norske Sykehusfarmasøyters Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Parat Helse
Prima Omsorg
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
Regnskap Norge
Revisorforeningen
Røde Kors
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)
SINTEF Helse
Skattebetalerforeningen
Solli Distriktspsykiatriske senter
Spekter
Stiftelsen Fransiskushjelpen
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Sykehuset Oslo Øst
Tannleger i privat sektor
Tyrili
Unio
Unilabs
Virke
Visma
Volvat Medisinske Senter AS
Voss Distriktspsykiatriske senter (NKS Bjørkeli)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)