Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forskrift om kontroll med eiermessige endringer

Forskriften setter en begrensning på hvor mye av det totalt tildelte konsesjonsvolumet for oppdrett av laks og ørret en enkelt eier direkte eller indirekte kan inneha majoritetsinteresser i, ved eierskap eller på annen måte. Høringsfrist: 1. oktober 2004.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 1. oktober 2004

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200300170-/JES

28.06.2004

Høring – Forskrift om endring av forskrift om kontroll med eiermessige endringer i selskap mv. som innehar tillatelse til oppdrett av matfisk av laks og ørret i sjø

Bakgrunn

Forskrift om kontroll med eiermessige endringer i selskaper mv. som innehar tillatelse til oppdrett av matfisk av laks og ørret i sjø (eierbegrensningsforskriften) ble fastsatt 16. februar 2001.(Vedlegg 2) Forskriften setter en begrensning på hvor mye av det totalt tildelte konsesjonsvolumet for oppdrett av laks og ørret en enkelt eier direkte eller indirekte kan inneha majoritetsinteresser i, ved eierskap eller på annen måte. Begrensningen skjer i form av et krav om godkjennelse fra departementet for erverv som medfører at erververs samlede eierandel overstiger henholdsvis 10 % og 15 % av det totale tildelte konsesjonsvolumet i landet samt et absolutt tak på 20 %. I tillegg oppstilles en regional begrensning, hvoretter ingen aktør kan kontrollere mer enn 50 % innenfor hver av Fiskeridirektoratets regioner.

Forskriften var i hovedsak begrunnet i at havbruksnæringen hadde fått en struktur og betydning som etter Fiskeridepartementets oppfatning tilsa at det burde føres en nærmere myndighetskontroll med endringer som medførte store eierkonstellasjoner. De bakenforliggende forhold var salget av Hydro Seafoods til nederlandske Nutreco og den debatt dette skapte i forhold til utenlandsk kontroll med norsk havbruksnæring og derigjennom norske naturressurser.

Kun ett selskap har i perioden siden forskriften ble fastsatt kontrollert et samlet konsesjonsvolum over 10%.

Norsk havbruksnæring lever i en internasjonal konkurransesituasjon. Utviklingen internasjonalt og i Norge har siden forskriften ble fastsatt gått i retning av større konstellasjoner. Dette gjelder ikke minst på kjøpersiden. Etter Fiskeridepartementets vurdering vil norsk havbruksnæring bedre kunne møte denne utviklingen dersom det i større grad åpnes for rasjonelle strukturendringer, herunder større konstellasjoner på produksjonssiden.

Nærmere om de foreslåtte endringer ( Vedlegg 1)

Dagens krav om tillatelse for erverv som medfører at erververen får kontroll over mer enn 10 % av samlet konsesjonsvolum, jf. eierbegrensningsforskriften § 5 første ledd samt krav om ny tillatelse for senere erverv som medfører kontroll med mer enn 15 %, jf. eierbegrensningsforskriften § 5 andre ledd foreslås opphevet.

Til erstatning foreslås det innført krav om tillatelse for erverv som medfører at erververen får kontroll med mer enn 20 % av samlet konsesjonsvolum. Videre foreslås det absolutte taket hevet fra 20 % til 35 %. Der tillatelse til erverv over 20 % er gitt, vil ytterligere erverv i intervallet 20 – 35 % etter dette kunne skje uten ny tillatelse fra departementet.

Dagens regionale begrensning på 50% innenfor hver av Fiskeridirektoratets regioner, jf. eierbegrensningsforskriften § 6 foreslås opprettholdt.

Særlig om forholdet til annen lovgivning

Eierbegrensningene innenfor oppdrettsnæringen er begrunnet i det særlige behovet for kontroll med utviklingen i eierstrukturen i denne næringen. Krav om godkjenning etter forskriften kommer således i tillegg til andre myndighetssatte reguleringer, herunder eksempelvis meldeplikt ved foretakssammenslutninger, jf. konkurranseloven § 18. Det bes om at høringsinstansene særskilt kommenterer eventuelle behov for nærmere avklaring på dette punkt.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Adgang til etablering av større konstellasjoner på produksjonssiden antas å kunne legge til rette for økte stordriftsfordeler og dermed bidra til å bedre norsk oppdrettsnærings konkurranseevne. Forslaget antas ellers ikke å ha økonomiske og administrative konsekvenser av betydning.

For øvrig vises det til vedlagte forskriftsutkast. Høringsbrevet med vedlegg er også gjort tilgjengelig på Internett ( http://fid.dep.no).

Frist for kommentarer settes til 1. oktober 2004.

Det bes om at høringskommentarene til underliggende etater sendes via overordnet forvaltningsorgan.

Med hilsen

Magnor Nerheim
ekspedisjonssjef

Kari Bjørbæk
avdelingsdirektør

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Eksportutvalget for fisk

Direktoratet for naturforvaltning

Finansdepartementet

Finansforbundet

Finansnæringens hovedorganisasjon

Fiskeridirektoratet

Fiskeri- og havbruksnæringen landsforening, FHL

Fylkeskommunene med kystlinje

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon

Innovasjon Norge

Justisdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunenes Sentralforbund, KS

Konkurransetilsynet

LO industri

Mattilsynet

Miljøverndepartementet

Norske leverandører til havbruksnæringen

Norges Fiskarlag

Norges Fiskerihøyskole

Norges Handelshøyskole

Norske Sjømatbedrifters Landsforening, NSL

Nærings- og handelsdepartementet

Sametinget

Statens Forurensningstilsyn

Sparebankforeningen

Til toppen