Høring - forskrift om kontroll med eiermessige endringer

Forskriften setter en begrensning på hvor mye av det totalt tildelte konsesjonsvolumet for oppdrett av laks og ørret en enkelt eier direkte eller indirekte kan inneha majoritetsinteresser i, ved eierskap eller på annen måte. Høringsfrist: 1. oktober 2004.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 1. oktober 2004