Høring - forskrift om kontroll med eiermessige endringer

Forskriften setter en begrensning på hvor mye av det totalt tildelte konsesjonsvolumet for oppdrett av laks og ørret en enkelt eier direkte eller indirekte kan inneha majoritetsinteresser i, ved eierskap eller på annen måte. Høringsfrist: 1. oktober 2004.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2004

Vår ref.: -

Bakgrunn

Forskrift om kontroll med eiermessige endringer i selskaper mv. som innehar tillatelse til oppdrett av matfisk av laks og ørret i sjø (eierbegrensningsforskriften) ble fastsatt 16. februar 2001.(Vedlegg 2) Forskriften setter en begrensning på hvor mye av det totalt tildelte konsesjonsvolumet for oppdrett av laks og ørret en enkelt eier direkte eller indirekte kan inneha majoritetsinteresser i, ved eierskap eller på annen måte. Begrensningen skjer i form av et krav om godkjennelse fra departementet for erverv som medfører at erververs samlede eierandel overstiger henholdsvis 10 % og 15 % av det totale tildelte konsesjonsvolumet i landet samt et absolutt tak på 20 %. I tillegg oppstilles en regional begrensning, hvoretter ingen aktør kan kontrollere mer enn 50 % innenfor hver av Fiskeridirektoratets regioner.

Forskriften var i hovedsak begrunnet i at havbruksnæringen hadde fått en struktur og betydning som etter Fiskeridepartementets oppfatning tilsa at det burde føres en nærmere myndighetskontroll med endringer som medførte store eierkonstellasjoner. De bakenforliggende forhold var salget av Hydro Seafoods til nederlandske Nutreco og den debatt dette skapte i forhold til utenlandsk kontroll med norsk havbruksnæring og derigjennom norske naturressurser.

Kun ett selskap har i perioden siden forskriften ble fastsatt kontrollert et samlet konsesjonsvolum over 10%.

Norsk havbruksnæring lever i en internasjonal konkurransesituasjon. Utviklingen internasjonalt og i Norge har siden forskriften ble fastsatt gått i retning av større konstellasjoner. Dette gjelder ikke minst på kjøpersiden. Etter Fiskeridepartementets vurdering vil norsk havbruksnæring bedre kunne møte denne utviklingen dersom det i større grad åpnes for rasjonelle strukturendringer, herunder større konstellasjoner på produksjonssiden.

Nærmere om de foreslåtte endringer ( Vedlegg 1)

Dagens krav om tillatelse for erverv som medfører at erververen får kontroll over mer enn 10 % av samlet konsesjonsvolum, jf. eierbegrensningsforskriften § 5 første ledd samt krav om ny tillatelse for senere erverv som medfører kontroll med mer enn 15 %, jf. eierbegrensningsforskriften § 5 andre ledd foreslås opphevet.

Til erstatning foreslås det innført krav om tillatelse for erverv som medfører at erververen får kontroll med mer enn 20 % av samlet konsesjonsvolum. Videre foreslås det absolutte taket hevet fra 20 % til 35 %. Der tillatelse til erverv over 20 % er gitt, vil ytterligere erverv i intervallet 20 – 35 % etter dette kunne skje uten ny tillatelse fra departementet.

Dagens regionale begrensning på 50% innenfor hver av Fiskeridirektoratets regioner, jf. eierbegrensningsforskriften § 6 foreslås opprettholdt.

Særlig om forholdet til annen lovgivning

Eierbegrensningene innenfor oppdrettsnæringen er begrunnet i det særlige behovet for kontroll med utviklingen i eierstrukturen i denne næringen. Krav om godkjenning etter forskriften kommer således i tillegg til andre myndighetssatte reguleringer, herunder eksempelvis meldeplikt ved foretakssammenslutninger, jf. konkurranseloven § 18. Det bes om at høringsinstansene særskilt kommenterer eventuelle behov for nærmere avklaring på dette punkt.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Adgang til etablering av større konstellasjoner på produksjonssiden antas å kunne legge til rette for økte stordriftsfordeler og dermed bidra til å bedre norsk oppdrettsnærings konkurranseevne. Forslaget antas ellers ikke å ha økonomiske og administrative konsekvenser av betydning.

For øvrig vises det til vedlagte forskriftsutkast. Høringsbrevet med vedlegg er også gjort tilgjengelig på Internett ( http://fid.dep.no).

Frist for kommentarer settes til 1. oktober 2004.

Det bes om at høringskommentarene til underliggende etater sendes via overordnet forvaltningsorgan.

Med hilsen

Magnor Nerheim
ekspedisjonssjef

 

Kari Bjørbæk
avdelingsdirektør

Utkast til forskrift om endring av forskrift 16. februar 2001 nr. 158 om kontroll med eiermessige endringer i selskap mv. som innehar tillatelse til oppdrett av matfisk av laks og ørret i sjø

Fastsatt av Fiskeridepartementet XX.XX.XXXX med hjemmel i lov av 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr mv. § 13, jf. §§ 4, 6 og 10.

I

I forskrift 16. februar 2001 nr. 158 om kontroll med eiermessige endringer i selskap mv. som innehar tillatelse til oppdrett av matfisk av laks og ørret i sjø gjøres følgende endringer:

Nåværende § 5 første og andre ledd oppheves.

Nytt § 5 første ledd:

Det må innhentes tillatelse fra departementet dersom et erverv vil medføre at erververenfår kontroll med mer enn 20 % av samlet konsesjonsvolum. Med kontroll menes direkte eller indirekte eierskap til mer enn halvparten av eierinteressene, eller at det på annen måte oppnås tilsvarende kontroll.”

Nytt § 5 andre ledd:

” Det kan ikke gis tillatelse til erverv som innebærer at erververen vil kontrollere mer enn 35 % av samlet konsesjonsvolum.”

II

Forskriften trer i kraft straks.

 

 

Forskrift om kontroll med eiermessige endringer i selskap mv. som innehar tillatelse til oppdrett av matfisk av laks og ørret i sjø.

Fastsatt av Fiskeridepartementet 16. februar 2001 med hjemmel i lov av 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. § 13, jf. § 4, § 6 og § 10.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å sikre kontroll med eiermessige endringer i selskap mv. som innehar tillatelse til oppdrett av matfisk av laks og ørret, for å oppnå de nasjonale målsettingene for havbruksnæringen.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for tillatelser til oppdrett av matfisk av laks og ørret i sjøvann jf. lov av 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. (oppdrettsloven).

Kapittel 2. Eiermessige endringer som krever godkjennelse mv.

§ 3.Overføring av konsesjoner

Tillatelse til oppdrett av matfisk av laks og ørret gis til enkeltpersoner eller foretak.

Ny tillatelse må innhentes fra Fiskeridirektoratet dersom forhold som nevnt i første ledd endres. Søknad sendes Fiskeridirektoratet på fastsatt skjema.

Endringer som strider mot reglene for tildeling av tillatelse til oppdrett av matfisk av laks og ørret kan ikke godkjennes.

§ 4.Meldeplikt ved endring av eierstruktur1>

Ved endring i eierstruktur i juridiske personer som har tillatelse til oppdrett av matfisk av laks og ørret etter oppdrettsloven, skal innehaver av tillatelsen sende melding til Fiskeridirektoratet med opplysninger om fordelingen av eierandelene etter endringen.

1

Jf. forskrift av 18. desember 1998 nr. 1409 om etablering, drift og sykdomsforebyggende tiltak ved oppdrettsanlegg (drifts- og sykdomsforskriften) § 27.

§ 5.Antallsregulering

Det må innhentes tillatelse fra departementet dersom et erverv vil medføre at erververen får kontroll over mer enn 10% av samlet konsesjonsvolum. Med kontroll menes direkte eller indirekte eierskap til mer enn halvparten av eierinteressene, eller at det på annen måte oppnås tilsvarende kontroll.

Det må innhentes ny tillatelse fra departementet dersom senere erverv medfører at erververen vil få kontroll med mer enn 15% av samlet konsesjonsvolum. Det kan ikke gis tillatelse til erverv som innebærer at erververen vil kontrollere mer enn 20% av samlet konsesjonsvolum.

I vurderingen av om tillatelse skal gis skal det legges vekt på om ervervet bidrar til å oppnå nasjonale målsetninger for næringen, herunder å øke verdien av norsk fiskeeksport, økt verdiskaping og å utløse næringens potensiale som helhet. Videre om ervervet bidrar til å opprettholde næringen som en lønnsom og livskraftig kystnæring.

Departementet kan sette de vilkår som i hvert enkelt tilfelle finnes påkrevd av hensyn til de formål som denne forskriften skal fremme.

§ 6.Regional eierbegrensning

Ingen kan kontrollere mer enn 50% av samlet konsesjonsvolum innenfor en av fiskerimyndighetenes inndelte regioner.

Kapittel 3. Dokumentasjon

§ 7. Følgende dokumentasjon skal gis ved endringer etter § 3 og § 4:

a. konsesjonsinnehaver

b. fordeling av eierandel etter eierstrukturendringen

c. driftsleders kvalifikasjoner innen akvakultur.

Ved endringer etter § 5 skal det i tillegg gis følgende dokumentasjon:

d. informasjon om erververen, herunder beskrivelsen av erververens virksomhet, antall ansatte, årsregnskap, årsberetning 1> og firmaattest,

e. begrunnelsen for og intensjonen med ervervet, herunder investeringsplaner,

f. ervervets betydning for fremtidig virksomhet og sysselsetning,

g. informasjon om det foretak det er ervervet eierandeler i, herunder beskrivelse av virksomheten, antall ansatte, årsregnskap, årsberetning og firmaattest.

I tillegg kan det settes krav om innsendelse av annen dokumentasjon som anses nødvendige for å vurdere saken.

1

Jf. lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven).

Kapittel 4. Forskjellige bestemmelser

§ 8.Frist for innsendelse

Dokumentasjon etter § 7 første ledd skal sendes innen 30 dager etter inngåelse av avtale om eiermessig endring eller overføring av konsesjon. Ved tvangssalg regnes fristen fra stadfestelsen av budet eller fra tidspunktet for inngåelse av salgsavtalen. Ved annen form for overdragelse regnes fristen fra ervervstidspunktet. I særlige tilfeller kan det gis utsettelse med innsendelse av dokumentasjon.

Når ytterligere dokumentasjon er nødvendig, kan det settes frist for innsendelse av slik informasjon.

§ 9.Tvangsmulkt

Ved overtredelse av bestemmelser i denne forskrift, kan det fastsettes tvangsmulkt etter reglene i forskrift av 12. juli 1989 nr. 551 om tvangsmidler etter kapittel IV i lov om oppdrett av fisk, skalldyr m.v.

§ 10.Dispensasjon

Det kan i særlig tilfelle gjøres unntak fra bestemmelsene i forskriften.

§ 11.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Eksportutvalget for fisk

Direktoratet for naturforvaltning

Finansdepartementet

Finansforbundet

Finansnæringens hovedorganisasjon

Fiskeridirektoratet

Fiskeri- og havbruksnæringen landsforening, FHL

Fylkeskommunene med kystlinje

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon

Innovasjon Norge

Justisdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunenes Sentralforbund, KS

Konkurransetilsynet

LO industri

Mattilsynet

Miljøverndepartementet

Norske leverandører til havbruksnæringen

Norges Fiskarlag

Norges Fiskerihøyskole

Norges Handelshøyskole

Norske Sjømatbedrifters Landsforening, NSL

Nærings- og handelsdepartementet

Sametinget

Statens Forurensningstilsyn

Sparebankforeningen