Høring Forskrift om tilbakebetaling av utdaningslån 2022

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2022 (tilbakebetalingsforskrifta) på høyring.

Status: På høring

Høringsfrist: 30.11.2021

Vår ref.: 21/5125

Høring forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2022

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2022 (tilbakebetalingsforskrifta) på høyring.

Tilbakebetalingsforskrifta blir fastsett for eitt kalenderår om gongen. Forslaget for kalenderåret 2022 er i all hovudsak ein vidareføring av gjeldande regelverk fastsett i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2021, sjå: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-12-17-3022.

Det vedlagde høyringsnotatet inneheld berre omtale av den føresegna der departementet foreslår endring i 2022. Satsar og grensar for inntekt og formue vil bli justert etter forventa auking i konsumprisindeks på eit seinare tidspunkt, og er derfor ikkje ein del av høyringa.

For 2022 foreslår departementet berre to regeltekniske endringar. I vedlagde høyringsnotatet foreslår Kunnskapsdepartementet

 • å presisere at kapitalinntekt som høyrer til barn av låntakaren, ikkje skal reknast med i behovsprøvinga ved sletting av renter
 • å presisere at ein på grunn av tillitsverv på fulltid, ikkje kan få sletta renter for meir enn tolv månader til saman

Forslaga er i tråd med gjeldande praksis og inneber derfor ikkje realitetsendringar.

Tilbakebetalingsforskrifta skal tre i kraft frå 1. januar 2022. Ho må derfor vere fastsett innan utgangen av 2021. Av omsyn til dette er det naudsynt å setje ein kortare høyringsfrist enn tre månadar som er den normale fristen. Høyringsfristen blir sett til 30. november 2021. Departementet ber om at svar på høyringa blir sende elektronisk gjennom den digitale løysinga for innsending av høyringssvar, som ein i denne saka finn her: www.regjeringen.no/id2875700

 

Med hilsen 

Torkel Nybakk Kvaal (e.f.)                                       
avdelingsdirektør                                             Erin Nordal
                                                                            Seniorrådgjevar • Akademikerforbundet
 • Akademikerne
 • Ansgar Teologiske Høgskole
 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arkitektenes Fagforbund
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Association of Norwegian Students Abroad
 • Atlantis Medisinske Høgskole
 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • Barrat Due musikkinstitutt
 • Bergen Arkitekthøgskole
 • Beverage Academy AS
 • Bibliotekarforbundet
 • Bjørknes høyskole
 • Buskerud fylkeskommune
 • Bårdar Akademiet AS
 • Centric IT Academy
 • Datatilsynet
 • Den Norske Jordmorforening
 • Den norske legeforening
 • Den norske tannlegeforening
 • Den norske veterinærforening
 • Designinstituttet
 • Det norske Diakonforbund
 • Det teologiske Menighetsfakultet
 • Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
 • Dykkerutdanningen ved Høgskolen i Bergen
 • Econa
 • Einar Granum kunstfagskole
 • Elevorganisasjonen
 • Fellesorganisasjonen
 • Finansdepartementet
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • Fleksibel utdanning Norge
 • Folkehøgskolerådet
 • Folkeuniversitetets helsefagskole
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen
 • Forskerforbundet
 • Forsvarsdepartementet
 • Frelsesarmeens offisersskole AS
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Hald Internasjonale Senter
 • Handelshøyskolen BI
 • Hedmark fylkeskommune
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høyskolen for Ledelse og Teologi
 • Institutt for helhetsmedisin
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Interesseorganisasjonen for Kommunal Voksenopplæring v/ Vibeche Holte
 • Juridisk rådgivning for kvinner
 • Jushjelpa i Midt-Norge
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kristne Friskolers Forbund
 • KS
 • Kulturdepartementet
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Kunstskolen i Bergen
 • Kunstskolen i Rogaland
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • Lukas fagskole og kurssenter
 • Lærernes Yrkesforbund
 • Menighetsbibelskolen
 • Musikernes fellesorganisasjon
 • Musikkteaterhøyskolen
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Naturviterne
 • NKI AS
 • NLA Høgskolen
 • Nord studentsamskipnad
 • Nord universitet
 • Nordisk institutt for studier av innovasjon forskning og utdanning
 • Norges arktiske studentsamskipnad
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges Handikapforbund
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
 • Norges Interiørskole AS
 • Norges Juristforbund
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Noroff Fagskole AS
 • Noroff høyskole
 • Norsk barnebokinstitutt
 • Norsk ergoterapeutforbund
 • Norsk fosterhjemsforening
 • Norsk Fotofagskole
 • Norsk Fysioterapeutforbund
 • Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
 • Norsk Hestesenter
 • Norsk høgskole for helhetsterapi
 • Norsk jernbaneskole
 • Norsk Lektorlag
 • Norsk Montessoriforbund
 • Norsk psykologforening
 • Norsk Radiografforbund
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk tjenestemannslag
 • Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
 • Norwegian Drilling Academy AS, NORTRAIN
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Olje- og energidepartementet
 • Oppland fylkeskommune
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • Parat
 • Pilot Flight Academy AS
 • Presteforeningen
 • Riksrevisjonen
 • Rådet for offentlige fagskoler
 • Sametinget
 • Samferdselsdepartementet
 • Samfunnsviterne
 • Samfunnsøkonomene
 • Samisk høgskole
 • Samordna opptak
 • Skattedirektoratet
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Skrivekunstakademiet
 • STAFO
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
 • Stavanger offshore tekniske skole
 • Steinerhøyskolen
 • Steinerskoleforbundet
 • Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond
 • Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo
 • Studentsamskipnaden i Agder
 • Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
 • Studentsamskipnaden i Indre Finnmark
 • Studentsamskipnaden i Innlandet
 • Studentsamskipnaden i Molde
 • Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
 • Studentsamskipnaden i Stavanger
 • Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
 • Studentsamskipnaden i Volda
 • Studentsamskipnaden i Østfold
 • Studentsamskipnaden i Ås
 • Studentsamskipnaden på Vestlandet
 • Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
 • Tunsberg Medisinske Skole
 • UNINETT AS
 • Unio
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

  Universitetet i Sørøst-Norge
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet
 • Utenriksdepartementet
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Voksenopplæringsforbundet
 • Westerdals - Oslo School of Arts Communication and Technology
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Østfold fylkeskommune
 • Ålesund kunstfagskole
 • Norske Samers Riksforbund
 • Storfjord språksenter
 • Regelrådet
 • Norske Kveners Forbund /Ruijan Kveeniliitto
 • Ruija kvenmuseum
 • Kvensk institutt
 • Kvenlandsforbundet v/ Bjørn Seppola
 • Abelia
 • Barneombudet
 • Halti kvenkultursenter IKS
 • Norsk studentorganisasjon
 • Agder kunstfagskole
 • AOF Vestland
 • Art Complexion makeup skole og kurssenter
 • Asker Kunstfagskole
 • Astrologiskolen Herkules AS
 • Beverage Academy AS
 • Bårdar Akademiet AS
 • CAE Oslo Aviation Academy AS
 • Centric IT Academy
 • Designinstituttet
 • Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum
 • Din Kompetanse AS
 • Dykkerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet
 • Einar Granum kunstfagskole
 • Emergence School of Leadership
 • European Helicopter Center AS
 • Fagskolen Aldring og helse
 • Fagskolen AOF Norge
 • Fagskolen for bokbransjen
 • Fagskolen i Agder
 • Fagskolen i Hordaland
 • Fagskolen i Møre og Romsdal
 • Fagskolen i Nord
 • Fagskolen i Vestfold og Telemark
 • Fagskolen i Viken
 • Fagskolen Innlandet
 • Fagskolen Kristiania
 • Fagskolen Rogaland
 • Fagskulen i Sogn og Fjordane
 • Folkeuniversitetets Fagskole AS
 • Frelsesarmeens offisersskole AS
 • Gokstad Akademiet AS
 • Hald Internasjonale Senter
 • Idéfagskolen
 • Imageakademiet
 • Institutt for helhetsmedisin
 • International Stunt Academy as
 • Jusutdanning AS
 • Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT
 • KRM Tekniske Fagskole AS
 • Kunstskolen i Rogaland
 • Lukas fagskole og kurssenter
 • Medlearn AS
 • Menighetsbibelskolen
 • Menko Undervisning AS
 • NKI AS
 • Nordland Fagskole
 • Norges Fagakademi AS
 • Norges Friluftsfagskole AS
 • Norges grønne fagskole - Vea
 • Norges Interiørskole AS
 • Noroff Fagskole AS
 • Norsk fagskole for lokomotivførere
 • Norsk Fotofagskole
 • Norsk Havbruksfagskole AS
 • Norsk Hestesenter
 • Norsk jernbaneskole
 • Norwegian Drilling Academy AS, NORTRAIN
 • OSM Aviation Academy AS
 • Pilot Flight Academy AS
 • Samisk videregående skole
 • Stavanger offshore tekniske skole
 • Studieforbundet AOF Norge
 • TISIP Fagskole
 • Tone Lise Akademiet AS
 • Tunsberg Medisinske Skole
 • Ålesund kunstfagskole
 • Agder fylkeskommune
 • Innlandet fylkeskommune
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Nordland fylkeskommune
 • Oslo kommune
 • Rogaland fylkeskommune
 • Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Vestland fylkeskommune
 • Viken fylkeskommune
 • Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
 • Statsforvaltaren i Rogaland
 • Statsforvaltaren i Vestland
 • Statsforvalteren i Agder
 • Statsforvalteren i Innlandet
 • Statsforvalteren i Nordland
 • Statsforvalteren i Oslo og Viken
 • Statsforvalteren i Troms og Finnmark
 • Statsforvalteren i Trøndelag
 • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark