Høring - forskrift om tilskuddsordning til politiforeninger

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag til forskrift om tilskuddsordning til politiforeninger. Forskriftsfestingen skal sikre at tilskuddsordningen er i samsvar med kravene til utforming og forvaltning av tilskuddsordninger i forvaltningsloven og økonomiregelverket.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 19.12.2022

Vår ref.: 22/5186

Høring - forskrift om tilskuddsordning til politiforeninger

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag til forskrift om tilskuddsordning til politiforeninger. Forskriftsfestingen skal sikre at tilskuddsordningen er i samsvar med kravene til utforming og forvaltning av tilskuddsordninger i forvaltningsloven og økonomiregelverket.

Frist for å sende inn høringssvar er 19. desember 2022. Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende enheter og organer som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Steffen Evju
avdelingsdirektør

Elisabeth Grytten
fagdirektør

Norges politiidrettsforbund
Norsk politihistorisk selskap
Norsk Politihundelag
Politidirektoratet
Politiets Pensjonistforbund