Høring om ny forskrift om vaktvirksomhetsregister

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.11.2019

Vår ref.: 19/1149

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag om ny forskrift om nasjonalt vaktvirksomhetsregister.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsnotatet for berørte underliggende etater eller tilknyttede virksomheter, organisasjoner eller lignende som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsfristen er 15. november 2019.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2667789.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen
Jostein Haug Solberg
avdelingsdirektør

Désirée Ruud
seniorrådgiver

Departementene

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidstilsynet

Datatilsynet

Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon

DIFI

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Domstoladministrasjonen

Forbrukertilsynet

Kriminalomsorgsdirektoratet

Kripos

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Luftfartstilsynet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Norges Bank

Personvernnemda

Politidirektoratet

Politidistriktene

Politihøgskolen

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Regelrådet for næringslivet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Sametinget

Sivil klareringsmyndighet

Skattedirektoratet

Spesialenheten for politisaker

Statsadvokatembetene

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

(EOS- utvalget)

Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannen)

Sysselmannen på Svalbard

Tolldirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Økokrim

 

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Finansnæringens Fellesorganisasjon

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen

Kommunenes Sentralforbund

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Norges idrettsforbund

Norges Juristforbund

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF)

Norsk Sikkerhetsforening

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon

Næringslivets Sikkerhetsråd

Parat

Politiets Fellesforbund

Rettspolitisk forening

Servicebedriftens Landsforening (SBL)

Vekterskolen

Virke

 

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø