Høring - Forskrift til arveloven

Kommunal- og distriktsdepartementet har sendt forslag til ny forskrift til arveloven på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2022

Vår ref.: 22/2799

Forskrift til arveloven - høring

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette et forslag til ny forskrift til arveloven på høring.

Kommunal- og distriktsdepartementet behandler saker om såkalt «herreløs arv», jf. arveloven §§ 76 og 77. Dette er saker hvor en avdød ikke har arvinger etter lov eller testamente. Med hjemmel i §§ 46 og 47 i tidligere arvelov av 1972, har Kongen i statsråd gitt forskrift med nærmere regler om behandlingen. Vi viser til forskrift 21. august 2015 nr. 981. Dette omfatter også en begrenset myndighet til å fordele hele eller deler av slik arv til personer, organisasjoner eller institusjoner som søker om dette. Denne forskriften, som sist ble revidert i 2015, gjelder fremdeles, som følge av overgangsbestemmelsen i § 179 andre ledd i ny arvelov. Imidlertid er henvisningene i forskriften gjort til tidligere arvelov og den nå opphevede skifteloven, noe som vanskeliggjør behandlingen av slike saker for lokale tingretter og bostyrere samt forståelsen og tilgjengeligheten av forskriften. I tillegg er enkelte ord og uttrykk endret. Etter vårt syn bør forskriften derfor nå oppdateres. I forarbeidene til den nye arveloven er det presisert at den nye loven ikke skal medføre endringer når det gjelder behandlingen av søknader om herreløs arv. I tillegg til endring av paragraf­hen­visninger er det behov for enkelte mindre justeringer, som følge av at begrepet «gravlegat» nå er byttet ut med «midler til fremtidige utgifter til stell av graven». Slik avtale kan inngås med kirkevergen, den lokale menigheten og enhver annen som leverer slike tjenester der gravferden finner sted. I tillegg er det presisert, at det også kan gis regler i forskrift om utpeking av en person som skal ha ansvaret for graven og for bestilling av gravstellet. Det er videre gitt en generell ny bestemmelse i arveloven § 99 a om frist for å overføre landbruks­eiendom av nærmere bestemt størrelse til ny eier innen tre år etter arvelaterens død.

Ny arvelov fastsetter at det ikke lenger er Kongen i statsråd som har myndighet til å gi forskrift, men departementet. Dette gjør at forskriften ikke bare kan justeres, men må gis på nytt. Gjeldende forskrift vil bli opphevet ved egen kongelig resolusjon.

Vi vedlegger høringsnotat med utkast til ny forskrift til arveloven.

Frist for å sende inn høringssvar er 1. september 2022.

Alle kan sende inn høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven, og blir publiserte. Høringsuttalelse skal gis digitalt på denne siden, dette gjøres under "send inn høringssvar" nederst på siden.

Med hilsen

Martin Kjellsen (e.f.)
avdelingsdirektør 

Espen Gaard
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Domstoladministrasjonen
Finansdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kultur- og likestillingsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet