Høring – forslag om endring i straffeprosessloven § 458 (behandlingsmåten for saker om benådning hvor dømmende rett eller påtalemyndigheten har anbefalt benådning)

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endring i straffeprosessloven § 458, som gjelder behandlingsmåten for saker om benådning hvor dømmende rett eller påtalemyndigheten har anbefalt benådning. I dag avgjøres slike saker av Kongen i statsråd i første hånd, uten klagemulighet for domfelte. Forslaget går ut på å legge til rette for at departementet kan avslå søknader om benådning av straff også i tilfeller hvor påtalemyndigheten har anbefalt benådning. Et slikt avslag vil eventuelt kunne påklages til Kongen i statsråd.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 16.03.2023

Vår ref.: 22/6442

Høring – forslag om endring i straffeprosessloven § 458 (behandlingsmåten for saker om benådning hvor dømmende rett eller påtalemyndigheten har anbefalt benådning)


Etter Grunnloven § 20 kan Kongen i statsråd innvilge benådning for idømt straff. Justis- og beredskapsdepartementet, og i noen grad Kriminalomsorgsdirektoratet, er delegert myndighet til å avslå søknader om benådning. I enkelte tilfeller anbefaler påtalemyndigheten at Kongen i statsråd innvilger benådning. Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til en lovendring som åpner for at departementet – dersom det mener at søknaden om benådning likevel ikke bør tas til følge – kan avslå søknaden også i tilfeller hvor påtalemyndigheten har anbefalt benådning. Et slikt avslag vil kunne påklages til Kongen i statsråd.

Høringsfristen er 16. mars 2023.

Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser er velkomne til å uttale seg i høringen. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges for eventuelle underliggende etater eller andre som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

Høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. Uttalelsene er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert.


Med hilsen


Lise Lehrmann
avdelingsdirektør

Silje Stridsklev
seniorrådgiver

Departementene

 

Domstoladministrasjonen

Kriminalomsorgsdirektoratet

Norges Institusjon for menneskerettigheter

Politidirektoratet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Statsadvokatembetene

Politidistriktene

Sivilombudet

Statens sivilrettsforvaltning

Statsforvalterne

 

Advokatforeningen

Akademikerne

Amnesty International Norge

Den norske Dommerforening

Den norske Helsingforskomité

Fellesorganisasjonen (FO)

For Fangers Pårørende

Forsvarergruppen av 1977

Gatejuristen

Hovedverneombudet i kriminalomsorgen

Human Rights Houses

ICJ-Norge

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juristforbundet

Jussbuss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkens Bymisjon

Kriminalomsorgens Lederforbund

Kriminalomsorgens Yrkesforbund

Landsforeningen for voldsofre

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Norsk forening for kriminalreform (KROM)

Norsk Tjenestemannslag

Politiets Fellesforbund

Politijuristene

Rettspolitisk forening

Røde kors

Stine Sofies Stiftelse

Straffedes organisasjon i Norge (SON)

Støttesentrene for kriminalitetsutsatte

WayBack

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

 

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Molde

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

Politihøgskolen

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sør-Øst Norge