Høring - forslag om endringer i årssyklus for ligning av næringsdrivende

Høringsfrist: 01.06.2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

03/126 SL BK/GS

26.02.03

Høring - forslag om endringer i årssyklus for ligning av næringsdrivende

Vedlagt følger Skattedirektoratets rapport av 16. september 2002 med forslag til endringer i årssyklus for ligning av næringsdrivende. For å gjennomføre de foreslåtte endringene i årssyklusen kreves enkelte endringer i ligningsloven.

Skattedirektoratet går inn for en modell hvor innleveringsfristen for selvangivelse for næringsdrivende endres fra 28. (29.) februar til 31. mai. Ligningsperioden foreslås utvidet til ca 12 måneder, og vil gå fra 31. mai til 31. mai året etter. Ligningsperioden deles i to trinn. I det første trinnet vil oppgavene bli gjenstand for en grunnkontroll med sikte på produksjon av et raskt skatteoppgjør, ca 1. oktober. I det andre trinnet som starter etter skatteoppgjøret og som vil gå frem til 31. mai året etter, gjennomgås nærmere utvalgte ligningsoppgaver med aktiv bilagskontroll og bokettersyn, samt saksbehandling og arbeid med endringsvedtak. De foreslåtte endringene vil sammen med skatteetatens SLN-løsninger muliggjøre fremleggelse av skatteoppgjøret for næringsdrivende ca en mnd tidligere enn i dag.

Forslaget vil gi næringslivet en lengre frist for innlevering av selvangivelse samt gi skatteetaten bedre tid til å kvalitetssikre ligningen. Det legges til grunn at forslaget for øvrig ikke vil ha vesentlige administrative og økonomiske konsekvenser.

Departementet gjør oppmerksom på at blant annet forslagene om forsinkelsesavgift i Skattedirektoratets rapport også berøres av utredningen om tilleggsskatt m.m.

Finansdepartementet ber om at den enkelte høringsinstans vurderer foreleggelse av høringsrapporten for berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Departementet ber om eventuelle merknader til Skattedirektoratets rapport innen 1. juni 2003.

Med hilsen

Helle Harbou-Hals e.f
avdelingsdirektør

Bjørn Kolstad
seniorrådgiver

Les rapporten her (Pdf-format)

Arbeids- og administrasjons-departementet

Postboks 8004 Dep

0030 OSLO

Fiskeridepartementet

Postboks 8118 Dep

0032 OSLO

Landbruksdepartementet

Postboks 8007 Dep

0030 OSLO

Miljøverndepartementet

Postboks 8013 Dep

0030 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Akademikerne

Kristian Augustsgate 9

0164 OSLO

Aksjonærforeningen i Norge

Postboks 573 Sentrum

0105 OSLO

Bedriftsforbundet

C.J. Hambros pl. 5

0164 OSLO

Den Norske Advokatforening

Kr. Augustsgt. 9

0164 OSLO

Den norske Forfatterforening

Rådhusgt. 7

0151 OSLO

Den norske Forleggerforening

Ø. Vollgate 15

0158 OSLO

Den norske Revisorforening

Postboks 5864 Majorstua

0308 OSLO

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)

Postboks 2473 Solli

0202 OSLO

Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnkreving

Postboks 1264 Vika

0111 OSLO

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Postboks 2483 Solli

0202 OSLO

Huseiernes Landsforbund

Fred Olsensgt 5

0152 OSLO

Kommunenes Sentralforbund

Postboks 1378 Vika

0114 OSLO

Landslaget for Regnskapskonsulenter

Falsensgt 14

2314 HAMAR

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsgaten 11

0181 OSLO

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Postboks 471 Sentrum

0105 OSLO

Ligningsutvalget

C. Sundtsgate 15

5004 BERGEN

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Postboks 99 Sentrum

0101 OSLO

Norges kommunerevisorforbund

Postboks 1417 Vika

0115 OSLO

Norges Rederiforbund

Postboks 1452 Vika

0116 OSLO

Norges Skogeierforbund

Stortingsgaten 30

0161 OSLO

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Øvre Vollgt 9

0158 OSLO

Norsk Faglitterær Forfatterforening v/adv. Toralf Sætre

Inkognitogaten 18

0256 OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstua

0303 OSLO

Regjeringsadvokaten

Postboks 8012 Dep

0030 OSLO

Riksrevisjonen

Postboks 8130 Dep

0032 OSLO

Skattedirektoratet

Postboks 6300 Etterstad

0603 OSLO

Skattebetalerforeningen

Postboks 213 Sentrum

0103 OSLO

Statistisk Sentralbyrå

Postboks 8131 Dep

0033 OSLO

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Brugaten 19Postboks 9232 Grønland

0134 OSLO