Høring — Forslag om endringer i forskrifter om verdipapirfond som følge av EU-kommisjonens anbefalinger om forenklet prospekt

Høringsfrist: 20. juni 2005

Status: Under behandling

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

03/2935 FM KAR

25.04.05

Høring – Forslag om endringer i forskrifter om verdipapirfond som følge av EU-kommisjonens anbefalinger om forenklet prospekt

Vedlagt følger høringsnotat utarbeidet av Kredittilsynet med forslag til endringer i forskrift 28. juli 1994 nr. 750 om prospekt for verdipapirfond og forskrift 13. august 2003 nr. 1045 om forvaltningsselskapers periodiske rapportering.

Bakgrunnen for de foreslåtte endringene er i hovedsak EU-kommisjonens anbefaling 27. april 2004 nr. 384.

Departementet ber om eventuelle merknader til høringsnotatet innen 20. juni 2005. Departementet ber om at høringssvar sendes på e-post til postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Karl Rosèn
rådgiver

Vedlegg: Høringsnotat utarbeidet av Kredittilsynet med Høringsnotat

Høringsnotat utarbeidet av Kredittilsynet med Høringsnotat

Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Banklovkommisjonen
Barne- og familiedepartementet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
International Maritime Exchange ASA (IMAREX)
Justis- og politidepartementet
Konkurransetilsynet
Moderniseringsdepartementet
Nord Pool ASA
Nordic Association of Energy Traders (NAET)
Nordisk Energimeglerforbund (NEBA)
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norsk Investorforum
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Venture
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Finansmegleres Forening
Norske Pensjonskassers Forening
Norske Siviløkonomers Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Nærings- og handelsdepartementet
Oslo Børs
Sparebankforeningen i Norge
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
Økonomiforbundet