Høring — Forslag om endringer i innkjøpsforskriften mv. (forskrift 30. november 1995 nr 938 om A/S Vinmonopolets innkjøpsvirksomhet mv.)

Høringsfrist: 2.januar 2006. Saksområdet er flyttet til Helse- og omsorgsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200503762-/KHL

03.11.2005

Høring – forslag om endringer i innkjøpsforskriften mv.

Arbeids- og sosialdepartementet legger med dette frem forslag til endringer i forskrift 30. november 1995 nr. 938 om A/S Vinmonopolets innkjøpsvirksomhet m.v. (innkjøpsforskriften) og forskrift 16. januar 1996 nr. 24 om nemnd for prøving av A/S Vinmonopolets beslutninger om innkjøp m.v. (nemndsforskriften).

Høringsnotatet er å finne på departementets internettsider, se www.asd.dep.no eller http://odin.dep.no/asd/norsk/dok/hoeringer/bn.html (nøyaktig adresse).

Bakgrunnen for forslaget om revisjon av innkjøpsforskriften er særlig at gjeldende bestemmelser har virket stort sett uendret i 9 år. På bakgrunn av de erfaringer man har gjort seg, er det derfor behov for en vurdering av om regelverket fortsatt fungerer etter sitt formål. Departementet foreslår blant annet:

  • en adgang til å overføre produkter som selger mye i bestillingsutvalget til basisutvalget
  • et nytt system for utgang fra basisutvalget til et system med styringstall – maksimalt antall produkter – i de enkelte produktgruppene/prissegmentene
  • nytt system for lansering i testutvalget hvor hver grossist får rett til lansering av et likt antall produkter

I nemndsforskriften foreslås det inntatt en regel om offentliggjøring av nemndas avgjørelser.

Høringsfristen er satt til 2. januar 2006, det vil si ca. 8 uker, med tanke på at revidert forskrift skal kunne tre i kraft så snart som mulig. Det vises i denne sammenheng til at det har vært et omfattende og langvarig samarbeid med Vinmonopolet og leverandørsiden (ved VBF) om en revidert innkjøpsforskrift.

Ta kontakt med førstekonsulent Kristine Heldal Langkaas (tlf. 22 24 83 87 eller e-post khl@asd.dep.no) ved spørsmål om høringen.

Send gjerne høringssvar elektronisk til postmottak@asd.dep.no.

Med hilsen

Inger Gran (e.f.)
avdelingsdirektør

Kristine Heldal Langkaas
førstekonsulent

Finansdepartementet
Justis- og politidepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Utenriksdepartementet

AS Vinmonopolet
Konkurransetilsynet
Sosial- og helsedirektoratet
Toll- og avgiftsdirektoratet

Grossister som er registreringspliktige etter alkoholloven § 1-4c
Mellommenn, jf. tidligere § 1-13 i alkoholloven (opphevet)
Tilvirkere med bevilling etter alkoholloven kapittel 6

Bryggeriforeningen
Coop Norge
Foreningen Bedre Uteliv
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)
Norges Colonialgrossisters Forbund (NCF)
NorgesGruppen
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Reiselivsbedriftenes Landsforening (RBL)
Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF)