Høring - forslag om forlengelse av midlertidig forskrift om tiltak for å ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr under covid-19

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag om forlengelse av midlertidig forskrift om tiltak for å ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr under covid-19 på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.05.2022

Vår ref.: 22/2061

Høringsbrev -  forslag om forlengelse av midlertidig forskrift om tiltak for å ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr under covid-19

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag om forlengelse av midlertidig forskrift om tiltak for å ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr under covid-19 på høring.

Forslaget sendes på kort høring for å kunne være på plass innen 1. juli 2022 når nevnte forskrift opphører.

Høringssvar kan avgis digitalt på våre nettsider. Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

Høringsfristen er 30. mai 2022.

 

Med hilsen

 

Katrine S. Edvardsen Espantaleón for

Jan Berg

avdelingsdirektør

(e.f.)

 

 

Ragnhild Øvergaard

seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Departementene

De fylkeskommunale eldrerådene 
Folkehelseinstituttet
Forbrukerrådet
Fylkesrådet for funksjonshemmede
Helsedirektoratet
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)
Landets pasient- og brukerombud
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Sametinget
Sivilombudet
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Sysselmester på Svalbard

Statsforvalterne
Landets kommuner

Landets helseforetak
Landets regionale helseforetak

Akademikerne
Allmennlegeforeningen
Apotekforeningen
Apotekgruppen
Bandasjistenes næringspolitiske utvalg
Den Norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening

Fagforbundet
Farma Norge
Fellesorganisasjonen (FO)
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Kreftforeningen
KS
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Legemiddelgrossistforeningen
Legemiddelindustrien
Legemiddelparallellimportørforeningen
Melanor
Mental Helse Norge
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Handikapforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Farmasøytisk Selskap
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk Medisinaldepot AS
Norsk Pasientforening
Norsk Psykologforening
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Parat Helse
Pårørendealliansen
Pårørendesenteret
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Unio
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)