Høring - Forslag om forlengelse av strømstøtteordningen for husholdninger

Olje- og energidepartementet sender på høring forslag til endringer i midlertidig lov av 22. desember 2021 nr. 170 om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (strømstønadsloven) og midlertidig forskrift til loven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.03.2022

Vår ref.: 22/551

På bakgrunn av oppdaterte vurderinger av kraftsituasjonen fremover, foreslår departementet at strømstønadsordningen for husholdninger forlenges slik at den gjelder energibruk til og med mars 2023. Loven foreslås opphevet 1. juli 2023. Midlertidig forskrift om strømstønad av 21. januar 2022 nr. 103 foreslås endret tilsvarende.

Den gjeldende ordningen gjelder energibruk til og med mars måned. For å kunne rekke å forlenge ordningen med virkning for strømforbruket i april, er det nødvendig å sette en kort høringsfrist. Departementet ber om innspill senest tirsdag 15. mars 2022.

Det bes om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å uttale seg.

Med hilsen

Olav Boge (e.f) 

avdelingsdirektør                                                          Ida Sperre

                                                                                         seniorrådgiver

 

Samtlige departementer

Samtlige statsforvaltere

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige nettselskap

Sametinget

Landbruksdirektoratet

Landsorganisasjonen i Norge

Distrikts Energi

Energi Norge

Forbrukerrådet

Nobio

Norsk Elbilforening

Huseiernes Landsforbund

Norges Bondelag

Norsk Fjernvarme

Norske Boligbyggelag

Næringslivets Hovedorganisasjon

OBOS

Samfunnsbedriftene