Høringer

Høring - Forslag om forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.08.2004

Vår ref.: 04/1268-1 EVV
Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette ut høringssak om forslag til ny forskrift for årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak (KF og FKF).

Forslaget innebærer i hovedsak en videreføring og klargjøring av gjeldende regelverk. I forhold til dagens forskrift klargjøres forholdet mellom foretak og kommune, foretak underlegges samme krav som kommunen med hensyn til registrering og oppbevaring av regnskapsopplysninger, tidsfristen for fastsettelse av regnskap endres og foretak som driver næringsvirksomhet gis etter forskriften unntak fra enkelte bestemmelser i regnskapsloven.

Det bes om at eventuelle merknader sendes til Kommunal- og regionaldepartementet innen fredag 13. august 2004.

Bakgrunn

Odelstinget vedtok 28. november 2003 lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. (kommunal revisjon) og åpnet med det for konkurranseutsetting av kommunale revisjonstjenester. Loven trer i kraft 1. juli 2004. Kommuner og fylkeskommuner gis fra da av mulighet til å konkurranseutsette hele eller deler av det arbeidsområdet som ligger under kommunerevisjonen. De gis også anledning til å ha en egen revisor for ett eller flere kommunale eller fylkeskommunale foretak, som fører særregnskap. Dette innebærer imidlertid at forskriften om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak må endres, bl.a. i forhold til regler om årsoppgjør og dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsdata.

Høringsutkastet

Forslaget til forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak baserer seg som nevnt på gjeldende foretaksforskrift og de forskrifter denne henviser til – kommunenes budsjettforskrift og regnskapsforskrift – men høringsutkastet er i motsetning til gjeldende forskrift forutsatt å være selvstendig, uten henvisninger til de nevnte forskriftene. I praksis innebærer dette at de ulike bestemmelsene i høringsutkastet i all hovedsak vil ha samme ordlyd som tilsvarende paragrafer i regnskaps- og budsjettforskriften, men at forslaget vil være mer uttømmende i forhold til gjeldende forskrift. Eksempelvis omhandler ikke denne registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. I utkastet til ny forskrift stilles det samme krav til foretaket som til kommunen med hensyn til dette.

Departementet ser videre at det knytter seg en viss usikkerhet omkring forholdet mellom foretakets og eierkommunens økonomi. Den vesentligste endringen i forslaget er derfor en klargjøring rundt dette, både med hensyn til strykningsreglene i det enkelte år og den regnskapsmessige håndteringen i inndekningsperioden.

Vurderingen vil måtte bero på en avveining mellom hensynet til å betrakte og behandle kommunens virksomhet og økonomi under ett, og hensynet til å holde økonomien for et foretak atskilt fra økonomien for kommunen for øvrig ut fra valgt organisasjonsstruktur.

Innenfor de rammene kommuneloven setter, jf. § 48 nr. 4, vil utformingen av strykningsreglene og angivelse av over hvilket budsjett foretaksunderskudd skal dekkes inn, bestemme hvor tett foretakets og kommunens økonomi flettes inn i hverandre. Departementet presenterer derfor to alternativer i høringsutkastet for hvordan underskudd i foretak eller kommune skal dekkes inn. Alternativene er forskjellige både med hensyn til strykningsreglenes utforming og hvordan inndekning av foretakets underskudd skal fremkomme i budsjett og regnskap. Vi ber høringsinstansene spesielt vurdere de alternative forslag. Det første alternativet innebærer at kommunen regnskapsmessig betraktes som én enhet idet kommunens årsregnskap eller foretakets særregnskap gjøres opp med et underskudd. Ved et overskudd hos den ene part pliktes det da å gjennomføre overføringer for å redusere den andres underskudd. Det andre alternativet forsøker i større grad å fristille foretaket ved at det i det enkelte år ikke er noen interaksjon mellom regnskapene utover det kommunestyret eventuelt måtte vedta. Et eventuelt underskudd hos foretaket skal imidlertid føres opp til inndekning på kommunens budsjett dersom det ikke dekkes inn i løpet av året etter at det oppstod. Utfyllende forklaringer til alternativene blir lagt ut på departementets hjemmeside ( linkurlhttp://www.dep.no/krd#url_blankwww.dep.no/krd) sammen med høringsnotatet og utkastet til ny forskrift.

Med hilsen

Eivind Dale e.f.
ekspedisjonssjef

Trond Ø. Christensen
underdirektør

Høringsliste

Kommuner
Fylkeskommuner
Fylkesmenn
Sysselmannen på Svalbard
Departementer
Kommunerevisjoner
Fylkesrevisjoner
Akademikerne
Bedriftsdemokratinemnda
FAFO
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring
Handelshøyskolen BI
Husbanken
Høgskolen i Agder
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Oslo
Inst. for ledelse og administrasjon
Juristforeningen
Kommunal Landspensjonskasse
Kommunalansattes Fellesorganisasjon
Kommunalbanken
Kommunenes Sentralforbund
Kompetansesenteret for likestilling
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana
NIBR
Norges autoriserte regnskapsføreres forening
Norges Bank
Norges Forsikringsforbund
Norges Forskningsråd
Norges Handelshøyskole
Norges Kommunerevisorsforening
Norges kooperative landsforening
Den norske advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske revisorforening
Norsk Journalistlag
Norsk Kommuneforbund
Norsk Presseforbund
Norsk redaktørforening
Norsk Rådmannsforum
Næringslivets Hovedorganisasjon
Postbanken
Sametinget
Sivilombudsmannen
Sparebankforeningen
Statens nærings- og distriktsutviklingsfond
Statistisk Sentralbyrå
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Trondheim
Utdanningsforbundet
Verdipapirfondenes forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund