Høring — forslag om innføring av en ordning med bindende forhåndsuttalelser for oljeselskapenes salg av tørrgass

Høringsfrist 15. august 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

04/3725 SL MJP/tis

03.06.05

Høring – forslag om innføring av en ordning med bindende forhåndsuttalelser for oljeselskapenes salg av tørrgass

Oljeselskapenes salg av gass fra norsk sokkel er særskattepliktig etter petroleumsskatteloven § 5. Det krever betydelige ressurser ved ligningsbehandlingen å vurdere om avtalte priser ved gassalg til beslektet selskap (internprising) kan legges til grunn for skatteformål. Videre medfører en eventuell skjønnsmessig fastsettelse av inntekt, jf. skatteloven § 13-1, først ved ligningsbehandlingen usikkerhet både for selskapene og likningsmyndighetene.

På denne bakgrunn foreslår Finansdepartementet en frivillig ordning med bindende forhåndsuttalelse for fastsettelse av gasspriser ved interne salg for skatteformål. Det vises til vedlagt høringsnotat med vedlegg for en nærmere redegjørelse for forslaget.

Finansdepartementet tar sikte på å fremme forslag til endringer i petroleumsskatteloven overfor Stortinget i løpet av høsten 2005. Av den grunn er høringsfristen satt til 15. august 2005.

Det bes om at høringsuttalelsene, i tillegg til å bli sendt i papirformat, også sendes som e-post til adressen ” postmottak@finans.dep.no.”

Med hilsen

Stig Sollund e.f.
ekspedisjonssjef

Beate Bentzen
lovrådgiver

Høringsnotatet kan du lese her (PDF-format)

Arbeids- og sosialdepartementet, Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo

Fiskeri- og kystdepartementet, Postboks 8118 Dep, 0032 Oslo

Miljøverndepartementet, Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo

Nærings- og handelsdepartementet, Postboks 8014 Dep, 0030 Oslo

Olje- og energidepartementet, Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo

Skattedirektoratet, Postboks 6300 Etterstad, 0603 Oslo

Oljeskattekontoret, Postboks 6315 Etterstad, 0604 Oslo

Oljeindustriens Landsforening (OLF), Postboks 547, 4001 Stavanger

A/S Norske Shell, Postboks 40, 4098 Tananger

Amerada Hess Norge A/S, C. J. Hambros plass 2 C, 0164 Oslo

BG Norge AS, Postboks 780 Sentrum, 4004 Stavanger

BP Norge AS, Postboks 197 Forus, 4065 Stavanger

ChevronTexaco Norge AS, Postboks 97 Skøyen, 0212 Oslo

CNR International (Norway) AS, c/o Wikborg, Rein & Co, Postboks 1315 Vika, 0117 Oslo

ConocoPhillips Skandinavia AS, Postboks 220, 4098 Tananger

Det Norske Oljeselskap AS, Postboks 1345 Vika, 0113 Oslo

DONG Norge AS, Postboks 450 Sentrum, 4002 Stavanger

E.ON Ruhrgas Norge AS, Postboks 640 Sentrum, 4003 Stavanger

Endeavour Energy Norge AS, Postboks 44, 3671 Notodden

Eni Norge AS, Postboks 101 Forus, 4064 Stavanger

Enterprise Oil Norge AS, c/o A/S Norske Shell, Postboks 40, 4098 Tananger

ExxonMobil Exploration and Production Norway A/S, Postboks 60 Forus, 4064 Stavanger

Gaz de France Norge AS, Postboks 242 Forus, 4066 Stavanger

Idemitsu Petroleum Norge a.s., Postboks 1844 Vika, 0123 Oslo

Kerr-McGee Norway AS, Postboks 1233 Sentrum, 5811 Bergen

Lundin Norway AS, Strandveien 50 D, 1366 Lysaker

Maersk Oil Norway AS, Postboks 244, 1326 Lysaker

Marathon Petroleum Norge AS, Postboks 480 Sentrum, 4002 Stavanger

Mobil Development Norway A/S, c/o Esso Norge AS, Postboks 60 Forus, 4064 Stavanger

Norsk Hydro Produksjon a.s, 0246 Oslo

Norske AEDC A/S, Postboks 207 Sentrum, 4001 Stavanger

Paladin Resources Norge AS, Postboks 530 Sentrum, 4003 Stavanger

Pertra AS, Postboks 482, 7405 Trondheim

Revus Energy AS, Postboks 230 Sentrum, 4001 Stavanger

RWE Dea Norge AS, Postboks 243 Skøyen, 0213 Oslo

Statoil ASA, 4035 Stavanger

Sumitomo Corporation Europe Ltd., Postboks 1625 Vika, 0119 Oslo

Svenska Petroleum Exploration A/S, Postboks 27823, SE-115 93 Stockholm, Sverige

Talisman Energy Norge AS, Postboks 649 Sentrum, 4003 Stavanger

TOTAL E&P Norge AS, Postboks 168 Sentrum, 4001 Stavanger