Høring - forslag om klassifisering av apekopper som allmennfarlig smittsom sykdom i henhold til smittevernloven

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om å endre forskrift 1. januar 1995 nr. 100 om allmennfarlige smittsomme sykdommer slik at apekopper klassifiseres som «allmennfarlig smittsom sykdom», jf. smittevernloven § 1-3 første ledd nr. 3 og § 1-4.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 19.08.2022

Vår ref.: 22/3219

Høring - forslag om klassifisering av apekopper som allmennfarlig smittsom sykdom i henhold til smittevernloven

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om å endre forskrift 1. januar 1995 nr. 100 om allmennfarlige smittsomme sykdommer slik at apekopper klassifiseres som «allmennfarlig smittsom sykdom», jf. smittevernloven § 1-3 første ledd nr. 3 og § 1-4.

Etter departementets vurdering haster det med å klassifisere apekopper som en allmennfarlig smittsom sykdom. Det er et pågående utbrudd av apekopper i Norge. Selv om Folkehelseinstituttet vurderer at det er svært liten sannsynlighet for en epidemi av apekopper i samfunnet vårt, er det viktig med nødvendige tiltak slik at sykdommen ikke etablerer seg. Det er derfor viktig å ha mulighet for å kunne benytte de virkemidlene som smittevernloven gir adgang til for allmennfarlige smittsomme sykdommer. Sannsynligheten for å lykkes med å begrense utbruddet er betydelig større hvis man kan ta i bruk tilstrekkelig virkemidler i utbruddets tidlige fase. Dette vil redusere risikoen for å måtte iverksette mer inngripende tiltak senere.

Det vises i den forbindelse også til at Verdens helseorganisasjon (WHO) nylig har erklært apekopputbruddet som en «alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse». En ordinær høringstid på 3 måneder vil høyst sannsynlig få negativ betydning for utbruddshåndteringen. I lys av dette er det derfor nødvendig med en forkortet høringsfrist for å sikre at forskriftsendring kan vedtas og settes i kraft så raskt som mulig. Departementet har derfor satt høringsfristen til to uker, altså fredag 19. august 2022.

Høringssvar kan avgis digitalt på våre nettsider (regjeringen.no). Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

 

Med hilsen

 

Geir Helgeland  (e.f.)

fung. ekspedisjonssjef

Kjetil Jonsbu

fagdirektør

 

Departementene

Folkehelseinstituttet

Forbrukerrådet

Fylkesrådet for funksjonshemmede

Helsedirektoratet

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Landets pasient- og brukerombud

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksrevisjonen

Sametinget

Sivilombudet

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Sysselmester på Svalbard

 

Statsforvalterne

Landets kommuner

 

Landets helseforetak

Landets regionale helseforetak

 

Akademikerne

Allmennlegeforeningen

Apotekforeningen

Apotekgruppen

Den Norske Jordmorforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Fagforbundet

Farma Norge

Fellesorganisasjonen (FO)

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Helseutvalget

HIVNorge

Kirkens Bymisjon

Kreftforeningen

KS

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Legemiddelgrossistforeningen

Legemiddelindustrien

Mental Helse Norge

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Norges Farmaceutiske Forening

Norges Handikapforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Farmasøytisk Selskap

Norsk Kiropraktorforening

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Medisinaldepot AS

Norsk Pasientforening

Norsk Psykologforening

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Oslo Pride

Parat Helse

PION – Sexarbeidernes interesseorganisasjon

Pårørendealliansen

Pårørendesenteret

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Scandinavian Leather Men Oslo (SLM)

Sex og Politikk

Sex og samfunn

Skeiv Ungdom

Skeiv Verden

SMil Norge

Unio

Virke

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)