Høring – forslag til direktiv om informasjonsutveksling mellom rettshåndhevende myndigheter (videreutvikling av Schengen)

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring EU-kommisjonens forslag av 8. desember 2021 til direktiv om informasjonsutveksling mellom rettshåndhevende myndigheter i medlemsstatene.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 11.03.2022

Vår ref.: 22/1042

Høring – forslag til direktiv om informasjonsutveksling mellom rettshåndhevende myndigheter (videreutvikling av Schengen)


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring EU-kommisjonens forslag av 8. desember 2021 til direktiv om informasjonsutveksling mellom rettshåndhevende myndigheter i medlemsstatene.

Frist for å sende inn høringssvar er 11. mars 2022. Forhandlingene er allerede i gang i EU og det fremgår av utredningsinstruksen at høringsfristen i Schengen-saker skal tilpasses den tiden som er til rådighet og at den kan være kortere enn utgangspunktet om minst seks uker.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges underliggende organer eller andre som ikke er oppført på adresselisten.

Med hilsen

Dag Egil Adamsen
avdelingsdirektør

Knut Anders Moi
avdelingsdirektør

Departementene

Datatilsynet
Domstoladministrasjonen
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonalt ID-senter
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Regjeringsadvokaten
Riksadvokatembetet
Sivilombudet
Statsadvokatembetene
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Akademikerforbundet
Akademikerne
Barneombudet
Fagforbundet
Juridisk rådgivning for kvinner - JURK
Juristforbundet
Juss-Buss
Jussformidlingen
Norges Institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Norges politilederlag
Norges Røde Kors
Norsk Folkehjelp
Norsk organisasjon for Asylsøkere - NOAS
Norsk tjenestemannslag (NTL)
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
OMOD (Organisasjon mot offentlig diskriminering)
Personvernkommisjonen
Politiets Fellesforbund
Politijuristene
Redd Barna
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger - SEIF
Tekna
UNIO
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)