Høring - forslag til direktiv om rett til reparasjon av varer

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring Europakommisjonens forslag COM (2023) 155 til nytt direktiv om felles regler for å fremme reparasjon av varer og endring av forordning (EU) 2017/2394 og direktivene (EU) 2019/771 og (EU) 2020/1828. Direktivforslaget gir regler om rett til reparasjon av visse varer som selges til forbrukere. Direktivet har som formål å styrke forbrukernes rettigheter samtidig som det skal bidra til et bærekraftig forbruk. Forslaget er en del av EU-kommisjonens målsetning om et grønt skifte, herunder Europas grønne giv (European Green Deal). Retten til reparasjon er foreløpig begrenset til ni produktkategorier som er nevnt i direktivets vedlegg II.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.09.2023

Vår ref.: 23/2781

Høring - forslag til direktiv om rett til reparasjon av varer


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring Europakommisjonens forslag COM (2023) 155 til nytt direktiv om felles regler for å fremme reparasjon av varer og endring av forordning (EU) 2017/2394 og direktivene (EU) 2019/771 og (EU) 2020/1828. Direktivforslaget gir regler om rett til reparasjon av visse varer som selges til forbrukere. Direktivet har som formål å styrke forbrukernes rettigheter samtidig som det skal bidra til et bærekraftig forbruk. Forslaget er en del av EU-kommisjonens målsetning om et grønt skifte, herunder Europas grønne giv (European Green Deal). Retten til reparasjon er foreløpig begrenset til ni produktkategorier som er nevnt i direktivets vedlegg II.

Med det vedlagte høringsnotatet inviteres berørte parter til å gi innspill til hva som bør være Norges offisielle synspunkt (posisjon) til direktivforslaget. Videre gis det i høringsnotatet en kort redegjørelse for hovedinnholdet i direktivforslaget og enkelte foreløpige synspunkter om forholdet til norsk rett. Departementet ber også om høringsinstansenes syn på innholdet i direktivforslaget og konsekvenser ved eventuell gjennomføring i norsk rett.

Høringsinstansene bes særlig kommentere om en eventuell gjennomføring av direktivforslaget i norsk rett kan få økonomiske eller administrative konsekvenser for sin virksomhet.

Direktivforslaget følger vedlagt i dansk språkutgave. Forslaget er tilgjengelig på alle EU-språk, herunder engelsk, på kommisjonens nettside: Register of Commission Documents - COM(2023)155 (europa.eu)[1]

Høringsfristen er 22. september 2023.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organ som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsuttalelser avgis digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.


Med hilsen

Tone Ofstad e.f.
avdelingsdirektør

Aryanayaka H. E. Kaiser
lovrådgiver

[1] https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2023)155&lang=en

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Agder tingrett
Hordaland tingrett
Nord-Troms og Senja tingrett
Oslo tingrett
Sør-Rogaland tingrett
Trøndelag tingrett

Fylkeskommunene
Statsforvalterne
Bergen kommune
Kristiansand kommune
Oslo kommune
Stavanger kommune
Trondheim kommune

Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Finanstilsynet
Forbruker Europa
Forbrukerklageutvalget
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Konkurransetilsynet
Markedsrådet
Medietilsynet
Norges Bank
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Sivilombudet
Statistisk sentralbyrå
Økokrim

Abelia
Advokatforeningen
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Aller Media
ANFO – Annonsørforeningen
Bilimportørenes Landsforening
Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon
Canal Digital kabel-TV
Coop Norge SA
Dagligvareleverandørenes forening
De norske Bokklubbene AS
Den norske Bokhandlerforening
Den norske Dataforening
Den norske Dommerforening
Den norske Forleggerforening
Direktesalgsforbundet
Egmont Serieforlaget AS
EL & IT Forbundet
Elektronikk Importør Foreningen
Elektronisk Forpost Norge
Elklagenemnda
Energi Norge
Europabevegelsen i Norge
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finansklagenemnda
Forbrukerkontakt Norge
Forbruksforskningsinstituttet SIFO
Gjeldsoffer-Alliansen
Hovedorganisasjonen Virke
IKT-Norge
Innovasjon Norge
Interesseorganisasjonen for interaktiv markedsføring (INMA)
Juristforbundet
Jussbuss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Kreativt Forum
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Markedsforbundet
Markedsføringsforeningen i Oslo
Mediebedriftenes Landsforening
Microsoft Norge
Nei til EU
Norges AutomobilForbund
Norges Bilbransjeforbund
Norges kemner og kommuneøkonomers forbund
Norges Kreditorforbund
Norges Rederiforbund
Norges Zoohandleres Bransjeforening
Norsk Direkte Markedsføringsforening (NORDMA)
Norsk Industri
Norsk Kennel Klub
Næringslivets Hovedorganisasjon
Post Nord
Posten Norge AS
Schibsted ASA
SMB Norge
Standard Norge
Stiftelsen Elektronikkbransjen
Strategi- og analyseforeningen
Telenor
Telia Norge AS
Unio
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø