Høring - Forslag til direktiv om smugling av mennesker

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.03.2024

Vår ref.: 24/646

Høring - Forslag til direktiv om smugling av mennesker  

Europakommisjonen la 28. november 2023 frem forslag til nytt direktiv om fastsettelse av minimumsregler for å forebygge og motvirke tilrettelegging av uautorisert innreise, transitt og opphold i Unionen. Forslaget er Schengen-relevant.

Direktivforslaget er av Kommisjonen ansett å være en videreutvikling av Schengen-regelverket, og vil dermed kunne bli bindende for Norge. Direktivet, dersom det blir vedtatt, vil erstatte Direktiv 2002/90/EC og Rammebeslutning 2002/946/JHA, som begge er Schengen-relevante rettsakter.

Hensikten med forslaget til direktiv er å oppdatere og styrke rammeverket for å forebygge og bekjempe menneskesmugling.

Forslaget inneholder en klarere definisjon av smuglerovertredelsene ved å fokusere på aktiviteter som er motivert av økonomiske eller materielle fordeler, eller med stor sannsynlighet vil kunne forårsake alvorlig skade på en person. Offentlig oppfordring til å komme til EU uten tillatelse vil bli straffbart, og omfatter migrantsmugling som annonseres ved bruk av digitale verktøy og sosiale medier.

Det foreslås videre en harmonisering av strafferammer. Tilfeller av grove lovbrudd – som forårsaker en eller flere personers død – vil bli straffet med fengsel inntil minst 15 år, en skjerpelse fra 8 år i gjeldende EU-lovgivning.

Videre foreslås det bestemmelser om jurisdiksjon, foretaksstraff, foreldelsesfrister mv.

Direktivet krever også at medlemslandene setter nasjonale myndigheter i tilstrekkelig grad i stand til å sikre effektiv forebygging, etterforskning og straffeforfølgning av migrantsmuglere. Medlemslandene bør også arbeide med forebygging, gjennom informasjons- og bevisstgjøringskampanjer, forskning og utdanningsprogrammer.

Medlemslandene vil bli pålagt å samle inn og rapportere statistiske data på årlig basis for å forbedre omfanget av data, oppdagelsen av tilfeller og responsen på migrantsmugling.

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette forslaget på høring.

Frist for å sende inn høringssvar er 1. mars 2024.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til departementet. Det bes om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Anders Schiøtz Worren
avdelingsdirektør

Jan Austad
fagdirektør

Departementene


Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidstilsynet

Arkivverket

Avinor

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Datatilsynet

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Domstoladministrasjonen

Forbrukertilsynet

Forsvarsstaben

Helsedirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

Kriminalomsorgsdirektoratet

Kripos

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Luftfartstilsynet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Norges Institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Personvernkommisjonen

Politidirektoratet

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Regelrådet for næringslivet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Sametinget

Sivil klareringsmyndighet

Sivilombudet

Skattedirektoratet

Spesialenheten for politisaker

Statens sivilrettsforvaltning

Statens vegvesen - Vegdirektoratet

Statistisk Sentralbyrå

Statsadvokatembetene

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste
    (EOS- utvalget)

Sysselmesteren på Svalbard

Tolletaten

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

ØKOKRIM


Advokatforeningen

Amnesty International Norge

Antirasistisk Senter

Den Norske Dommerforening

DIXI Ressurssenter for voldtatte i Oslo og Stavanger

Fellesskap mot seksuelle overgrep

Finans Norge

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Jussbuss

Jussformidlingen

Kommunesektorens organisasjon

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Mediebedriftenes landsforening

NHO Luftfart

Norges Fiskarlag

Norges idrettsforbund

Norges Politilederlag

Norsk forening for kriminalreform

Norsk Journalistlag

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Næringslivets Hovedorganisasjon

OMOD (Organisasjon mot offentlig diskriminering)

Politiets Fellesforbund

Redd Barna, Rettighetssenteret

Rettspolitisk forening

Røde kors

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

Tekna


Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets høgskole

Institutt for forsvarsstudier

Institutt for fredsforskning (PRIO)

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

Politihøgskolen