Høring - Forslag til endring av lov 15.06.01 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell

Ot.prp. nr. 68 (2006-2007) Om lov om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.05.2006