Høring - forslag til endring av verdipapirhandelloven § 8-13 om sikkerhetsstillelse for verdipapirforetak

Resultat: Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) Om lov om endringer i verdipapirhandelloven og enkelte andre lover (gjennomføring av markedsmisbruksdirektivet mv.)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 03.05.2004
  • Høringsuttalelsene vil bli fortløpende publisert i pdf-format