Høring - forslag til endring i forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikk-saker - oppjustering av bøtesatser

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker, med sikte på å oppjustere bøtesatsene ved trafikkovertredelser med 30 pst.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.12.2022

Vår ref.: 22/2289

Høringsbrev (pdf)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Barne- og familiedepartementet

Bilimportørenes Landsforening

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Domstoladministrasjonen

Finansdepartementet

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Folkehelseinstituttet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forsvarergruppen av 1977

Forsvarsdepartementet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Helse- og omsorgsdepartementet

Helsedirektoratet

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

KS

Kultur- og likestillingsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

MA - Rusfri trafikk

Norges Automobil-Forbund

Norges Bilbransjeforbund

Norges Handikapforbund

Norges Juristforbund

Norges Lastebileier-Forbund

Norges Taxiforbund

Norges Turbileierforbund

Norsk Motorcykkel Union

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Opplysningsrådet for Veitrafikken

Personskadeforbundet

Politidirektoratet

Politiets Fellesforbund

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Statsministerens kontor

Trafikkforum AS

Utenriksdepartementet

Yrkestrafikkforbundet