Høring – forslag til endring i forskrift om notarius publicus

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i forskrift om notarius publicus.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 24.09.2021

Vår ref.: 21/3658

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i forskrift om notarius publicus.

I høringsnotatet foreslås å inkludere nasjonalt ID-kort i opplistingen av hva som utgjør gyldig dokumentasjon for fysiske personers identitet etter forskrift om notarius publicus § 8 tredje ledd. Det bes videre om høringsinstansenes syn på hvorvidt førerkort og bankkort utstedt i Norge bør utgå som gyldig legitimasjon ved fremsettelse av begjæring om notarialbekreftelser. I høringsnotatet drøfter departementet også om ID-kort utstedt av andre EØS- og EFTA-land bør aksepteres som gyldig legitimasjon.

Fristen for å sende inn høringssvar er 24. september 2021.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende instanser som ikke er oppført på listen.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på Regjeringen.no.

 

Med hilsen

Jostein Haug Solberg
avdelingsdirektør
                                                                                    Vilde Hallgren Bodal
                                                                                    rådgiver

Departementene

Tingrettene

Lagmannsrettene

Høyesterett

 

Statsforvalterne

Politidistriktene

 

Brønnøysundregistrene

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Domstoladministrasjonen

Finans Norge

Landsorganisasjonen i Norge

Norges Juristforbund

Norges politilederlag

Norges Rederiforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon

Politidirektoratet

Sjøfartsdirektoratet

Sparebankforeningen i Norge

Statsautoriserte Translatørers Forening

Sysselmannen på Svalbard