Høring - forslag til endring i regnskapsregelverk for finansinstitusjoner og verdipapirforetak

Resultat: Forskrift 20. desember 2005 om endring av forskrift av 16. desember 1998 nr. 1240 om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

04/3401 FM PØE

07.07.05

Høring – forslag til endring i regnskapsregelverk for finansinstitusjoner og verdipapirforetak

1.
Høringen gjelder spørsmål om finansinstitusjoner og verdipapirforetak skal gis adgang til å utarbeide selskapsregnskap etter EU-godkjente IFRS. Det gjøres i denne sammenheng oppmerksom på at regnskapsloven § 3-9 tredje ledd og fjerde ledd annet punktum, som mer generelt regulerer adgangen til å utarbeide selskapsregnskap etter EU-godkjente IFRS, ikke er trådt i kraft.

2.
At det her legges opp til en egen vurdering av finansinstitusjonenes adgang til å utarbeide selskapsregnskap etter EU-godkjente IFRS, må ses i sammenheng med de særskilte samfunnsinteresser som knytter seg til den økonomiske stillingen i finansinstitusjonene, jf også Ot. prp. nr. 89 (2003-3004) side 26, hvor det står:

”Det vil vurderes om særskilte forhold knyttet til soliditetsreguleringen av og tilsynet med finansinstitusjonene gjøre det nødvendig å avskjære eller begrense adgangen til å utarbeide selskapsregnskap i samsvar med vedtatte IFRS for disse.”

Vedlagte høringsnotat av 21. juni 2005 er utarbeidet av Kredittilsynet. Kredittilsynet har lagt til grunn at også verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond med tillatelse til aktiv forvaltning, bør underlegges en særskilt vurdering mht adgangen til å utarbeide selskapsregnskap etter EU-godkjente IFRS. Departementet støtter dette syn.

3.
I høringen forslås forskriftsendringer som slår fast at § 3-9 tredje ledd og fjerde ledd annet punktum, samt lov av 10. juni 2005 nr. 46 om endring av regnskapsloven kapittel VI nr. 2 første ledd, ikke gjelder for banker, finansieringsforetak, forsikringsselskaper og pensjonskasser. De foreslåtte endringene innebærer at selskaper med nevnte konsesjoner ikke gis adgang til å utarbeide selskapsregnskap etter EU-godkjente IFRS. Tilsvarende bestemmelser foreslås ikke gitt for verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond.

4.
Departementet ber om høringsinstansenes merknader innen 19. september 2005.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Per Ø. Eikrem
avdelingsdirektør

Institusjon

Adresse

AktuarKonsulenters Forum

v/Jan Rage
Postboks 478
1373 ASKER

NHD, JD

Banklovkommisjonen

Postboks 1179 Sentrum
0107 OSLO

Brønnøysundregistrene

8910 BRØNNØYSUND

De selvstendige kommunale pensjonskasser

c/o Skien kommunale pensjonskasse
v/Torill Grande
Postboks 158
3701 SKIEN

Den norske Advokatforening

Kr. Augusts gt 9
0164 OSLO

Den Norske Aktuarforening

v/Gunnar Kvam
Gjensidige NOR Forsikring
Postboks 276
1326 Lysaker

Den norske Revisorforening

Postboks 5864 Majorstuen
0308 OSLO

Finansforbundet

Postboks 9234 Grønland
0134 OSLO

Finansieringsselskapenes forening

Postboks 2330 Solli
0201 OSLO

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Postboks 2403 Solli
0201 OSLO

Folketrygdfondet

Postboks 1845 Vika
0123 OSLO

Forbrukerombudet

Postboks 4597 Nydalen
0404 OSLO

Forbrukerrådet

Postboks 4594 Nydalen
0404 OSLO

Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon

Postboks 2900 Solli
0230 OSLO

KS

Postboks 1378 Vika
0114 OSLO

Konkurransetilsynet

Postboks 8132 Dep
0033 OSLO

Kredittilsynet

Postboks 100 Bryn
0611 OSLO

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsgt. 11
0181 OSLO

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Naustdalsvegen 5
6800 Førde

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Postboks 99 Sentrum
0101 OSLO

Norges Bank

Postboks 1179 Sentrum
0107 OSLO

Norges Fondsmeglerforbund

Postboks 292 Sentrum
0103 OSLO

Norges Kommunerevisorforening

Postboks 1417 Vika
0115 OSLO

Norges Rederiforbund

Rådhusgaten 25
0158 OSLO

Norsk Bedriftsforbund

C.J. Hambros plass 5
0164 OSLO

Norsk Investorforum

Postboks 394 Sentrum
0103 OSLO

Norsk Tillitsmann ASA

Postboks 1470 Vika
0116 OSLO

Norsk Venture

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Norske Finansanalytikeres Forening

Postboks 1276 Vika
0111 OSLO

Norske Forsikringsmegleres Forening

Postboks 1644 Vika
0119 OSLO

Norske Kredittopplysningsbyråers Forening

c/o Tore Lia
Postboks 34 Økern
0508 Oslo

Norske Pensjonskassers Forening

Postboks 2417 Solli
0201 OSLO

NTL-Skatt v/sekretær Erling Broen

Riskestien 11 B
4635 KRISTIANSAND

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstuen
0303 OSLO

Oslo Børs

Postboks 460 Sentrum
0105 OSLO

Revisjonssjefkretsen

Revisjonssjef Liv Todnem
Handelsbanken
Postboks 1342 Vika
0113 OSLO

Sjøassurandørenes Centralforening

Hansteensgt. 2
0253 OSLO

Skattedirektoratet

Postboks 6300 Etterstad
0603 OSLO

Skatterevisorenes Forening

v/ Steinar Berggren
Oslo fylkesskattekontor
Fred. Olsensg. 11
0152 OSLO

Sparebankforeningen i Norge

Postboks 6772 St. Olavs plass
0130 OSLO

Statistisk Sentralbyrå

Postboks 8131 Dep
0033 OSLO

Utdanningsgruppens Hovedorganisasjon

Stortingsgt. 2
0158 OSLO

Verdipapirfondenes Forening

Postboks 2524 Solli
0202 OSLO

Verdipapirsentralen

Postboks 4
0051 OSLO

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Lakkegt. 3/9
0187 OSLO

ØKOKRIM

Postboks 8193 Dep
0034 OSLO

Økonomiforbundet

Falsens gt. 14
2317 HAMAR