Høring Forslag til endringer i barnehageloven Regler om barnehagemiljø

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter på offentlig høring. Formålet med lovreglene er å sikre alle barnehagebarn et trygt og godt barnehagemiljø. Forslagene skal også sikre at de som driver barnehager har internkontroll med barnehagens virksomhet. Videre skal forslagene sikre at kommunen som barnehagemyndighet likebehandler kommunale og private barnehager. Det er også foreslått regelendringer som henger sammen med og skal understøtte det tidligere forslaget om at hver barnehage skal være et eget rettssubjekt.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.11.2019

Vår ref.: 19/3440

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter på offentlig høring.

Formålet med endringene er å sikre alle barnehagebarn et trygt og godt barnehagemiljø. Forslagene skal også sikre at de som driver barnehager har internkontroll med barnehagens virksomhet. Videre skal forslagene sikre at kommunen som barnehagemyndighet likebehandler kommunale og private barnehager. Det er også foreslått regelendringer som henger sammen med og skal understøtte det tidligere forslaget om at hver barnehage skal være et eget rettssubjekt.

Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på https://www.regjeringen.no/id2662762.

Høringen er åpen og alle, også andre enn de som står på listen over høringsinstanser, er velkomne til å uttale seg. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen.

Høringsfristen er 13. november 2019.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

 

Med hilsen

Trude Wessel Eide (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Linn Kvinge

seniorrådgiver

Departementet foreslår å lovfeste regler som skal bidra til å sikre at barn har et trygt og godt barnehagemiljø. Begrepet barnehagemiljø omfatter vanligvis både det psykososiale og det fysiske miljøet. Fordi dette høringsnotatet handler om det psykososiale miljøet alene, brukes begrepet for enkelthets skyld om det psykososiale miljøet. Helse- og omsorgsdepartementet holder på å gå igjennom regelverket for det fysiske barnehage- og skolemiljøet. Høringsnotat om ny forskrift om miljø og helse i barnehager og skoler, blir sendt på høring omtrent samtidig som dette høringsnotatet.

Les hele høringsnotatet.