Høring — forslag til endringer i den norske rederiskatteordningen som følge av ESAs reviderte retningslinjer for statsstøtte til sjøtransportsektoren

Resultat: Kapittel 11 i Ot.prp nr. 92 (2004-2005) Om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv. Forskrift om endring i i forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 mv. til utfylling og gjennomføring av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 ventes

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

04/3234 SL kro/rla

11.03.05

Høring – forslag til endringer i den norske rederiskatteordningen som følge av ESAs reviderte retningslinjer for statsstøtte til sjøtransportsektoren

ESA har revidert sine retningslinjer for statsstøtte til sjøtransportsektoren. De reviderte retningslinjene ble vedtatt 31. mars 2004, og erstatter retningslinjene av 1997. De reviderte retningslinjene avviker fra retningslinjene av 1997 på enkelte punkter. ESA har gitt medlemslandene frist til å endre sine støtteordninger i tråd med de nye retningslinjene innen 30. juni 2005.

Etter Finansdepartementets vurdering nødvendiggjør de reviderte retningslinjene enkelte endringer i den norske rederiskatteordningen. Det må for det første oppstilles nærmere bestemte krav til flaggføringen på skip innenfor ordningen. Det må videre gjennomføres visse endringer i reglene om krav til eiendeler i selskap innenfor ordningen og om hvilken virksomhet selskap innenfor ordningen kan utøve. Forslagene er nærmere beskrevet i det vedlagte høringsnotatet.

Finansdepartementet tar sikte på å fremme forslag til endringer i rederiskatteordningen overfor Stortinget i løpet av våren 2005. Av den grunn er det påkrevet med en kortere høringsfrist enn vanlig. Departementet ber derfor om å få høringsmerknader innen fredag 15. april 2005. Det bes om at høringsuttalelsene, i tillegg til å bli sendt i papirformat, også sendes som e-post til adressen ” postmottak@finans.dep.no.”

Med hilsen

Bjørn Berre e.f
avdelingsdirektør

Kristian Oppebøen
rådgiver

Høringsnotatet kan du lese her (PDF-format)

Utkast til lov og forskriftsendring kan du lese her (PDF-format)

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 Oslo

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep

0033 Oslo

Moderniseringsdepartementet

Postboks 8004 Dep

0030 Oslo

Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer

Rådhusgaten 25

0158 Oslo

Den Norske Bokhandlerforening

Ø. Vollgate 15

0158 Oslo

Den Norske Revisorforening

Postboks 5864 Majorstua

0308 Oslo

Fraktfartøyenes Rederiforening

Postboks 2020

5024 Nordnes

Norges Rederiforbund

Postboks 1452 Vika

0116 Oslo

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstua

0303 Oslo

Oljeindustriens Landsforening

Vassbotnen 1

4033 Stavanger

Oljeskattekontoret

Postboks 6315 Etterstad

0604 Oslo

Rederienes Landsforening

Essendrops gt. 6

0368 Oslo

Skattedirektoratet

Postboks 6300 Etterstad

0603 Oslo