Høring — forslag til endringer i den norske rederiskatteordningen som følge av ESAs reviderte retningslinjer for statsstøtte til sjøtransportsektoren

Resultat: Kapittel 11 i Ot.prp nr. 92 (2004-2005) Om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv. Forskrift om endring i i forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 mv. til utfylling og gjennomføring av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 ventes

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 15.04.05
  • Sendt på høring 11.03.2005