Høring: Forslag til endringer i domstolsstrukturen i Sør-Trøndelag

Justisdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i domstolsstrukturen i Sør-Trøndelag. I høringsbrevet foreslås at Sør-Trøndelag tingrett og Trondheim tingrett slås sammen til én domstol lokalisert i tinghuset i Trondheim, med Sør-Trøndelag tingrett som navn på den nye domstolen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.08.2008

Vår ref.: 200600444

Høring: Forslag til endringer i domstolsstrukturen i Sør-Trøndelag

1. Innledning

Justisdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i domstolsstrukturen i Sør-Trøndelag.

I høringsbrevet foreslås at Sør-Trøndelag tingrett og Trondheim tingrett slås sammen til én domstol lokalisert i tinghuset i Trondheim, med Sør-Trøndelag tingrett som navn på den nye domstolen.

Nedenfor følger en nærmere redegjørelse for forslaget om sammenslåing. Eventuell uttalelse til forslaget sendes til Justisdepartementet, Sivilavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo, innen 27. august 2008. Vedlagt følger liste over høringsinstanser. Høringsinstansene bes vurdere om forslaget bør forelegges for eventuelle underordnede virksomheter.

2. Bakgrunn

Stortinget behandlet 21.05.2001 St.meld. nr. 23 (2000-2001) Førsteinstansdomstolene i fremtiden og vedtok at antallet førsteinstansdomstoler skulle reduseres fra 92 til 66. Kommunetilhørigheten ble fastsatt i forskrift om domssogns- og lagdømmeinndeling, jf. kgl. res. 31.08.2001, senere endret ved forskrift 16.12.2005. Det ble senere også vedtatt å slå sammen Oslo skifterett og byskriverembete og Oslo byfogdembete og å opprettholde Kongsberg tingrett.

Et av hovedargumentene for strukturreformen var ønsket om større domstoler, blant annet for bedre å kunne ivareta den faglige kvaliteten og for å bedre ressursutnyttelsen. Kriteriene som ble lagt til grunn av Justisdepartementet i St.meld. nr. 23 (2000-2001), var domstolenes fremtidige minimumsstørrelse, reisetid til domstolene, samsvar mellom domstolsstruktur og endringer i sysselsettings- og pendlingsmønster samt en domstolsstruktur som frigjør ressurser og legger forholdene bedre til rette for fremtidige investeringer. I tillegg mente Justisdepartementet at også andre kriterier kunne være relevante, for eksempel samsvar med ny politidistriktsinndeling, reisetid for advokater, polititjenestemenn og påtalemyndighet, opprettholdelse av sysselsetting på flest mulig steder, tradisjoner og identitet. Dette ble til en viss grad trukket inn i totalvurderingen av Stortinget.

Domstoladministrasjonen, som har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av reformen, er nå snart i mål med å iverksette de endringer som Stortinget besluttet for fremtidig domstolsstruktur. Per i dag er det totalt 69 førsteinstansdomstoler. Det vil bli gjennomført ytterligere én strukturendring med virkning fra høsten 2008 (sammenslåingen av Toten tingrett og Hadeland og Land tingrett til nye Gjøvik tingrett). Etter 2008 gjenstår to strukturprosjekter, sammenslåingen av Larvik tingrett og Sandefjord tingrett til Søndre Vestfold tingrett i Sandefjord og sammenslåingen av Inderøy tingrett og Stjør- og Verdal tingrett til Inntrøndelag tingrett i Steinkjer. Tidspunkt for gjennomføring av disse prosjektene er foreløpig ikke avklart.

Siden strukturendringene ble vedtatt i 2001, har det skjedd en del endringer som påvirker domstolenes oppgaver, og som i varierende grad ble tatt hensyn til i forbindelse med stortingsbehandlingen. Dette er blant annet overføringen av tinglysingsoppgavene til Statens kartverk, politireformen og den sivile rettspleie på grunnplanet (overføringen av namsmannsoppgavene fra domstolene til politiet).

Domstoladministrasjonen har i brev 14.03.2008 til Justisdepartementet fremmet forslag om endringer i domstolsstrukturen i Sør-Trøndelag fylke ved å slå sammen Sør-Trøndelag tingrett og Trondheim tingrett.

3. Forslag til endringer

I forbindelse med Stortingets vedtatte strukturreform ble strukturendringene for førsteinstansdomstolene i Sør-Trøndelag gjennomført med virkning fra 01.01.2003. Gauldal tingrett, Orkdal tingrett og Midt-Trøndelag tingrett ble da slått sammen til Sør-Trøndelag tingrett, mens Trondheim tingrett og Trondheim byfogdembete ble slått sammen til Trondheim tingrett.

 Dagens domssognsinndeling i Sør-Trøndelag:

Domstol

Lokalisering

Kommuner i domssognet

Sør-Trøndelag tingrett

Trondheim

Hemne, Snillfjord, Agdenes, Oppdal, Rennebu, Meldal, Orkdal, Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Melhus, Skaun, Klæbu, Malvik, Selbu, Tydal

Trondheim tingrett

Trondheim

Trondheim

Fosen tingrett

Brekstad

Hitra, Frøya, Ørland, Rissa, Bjugn, Åfjord, Roan, Osen

Justisdepartementet er enig i Domstoladministrasjonens vurdering av at det er lite hensiktsmessig med to tingretter i samme tinghus som skal dekke hvert sitt domssogn.

En sammenslåing av Sør-Trøndelag tingrett og Trondheim tingrett vil, som også Domstoladministrasjonen redegjør for i sitt forslag, ha flere fordeler. En større domstol vil gi grunnlag for en bedre samlet faglig kompetanse, bedre planmessig kompetanseutvikling for dommere og saksbehandlere, mulighet til å avvikle ressurskrevende saker og til å sette rett med flere dommere. En større domstol vil også gjøre det lettere å etablere mer rasjonelle administrative rutiner og gi mulighet for en mer effektiv og økonomisk drift samt gjøre domstolen mindre sårbar i forhold til sykefravær, ferieavvikling mv. I tillegg vil Domstoladministrasjonens arbeid kunne bli enklere med færre domstoler å forholde seg til, spesielt innenfor områdene veiledning/dialog og økonomisk oppfølging.

I tråd med forslaget fra Domstoladministrasjonen foreslår Justisdepartementet at Sør-Trøndelag tingrett og Trondheim tingrett slås sammen til én domstol lokalisert i tinghuset i Trondheim, med Sør-Trøndelag tingrett som navn på den nye domstolen.

Forslag til ny domstolsstruktur i Sør-Trøndelag:

Domstol

Lokalisering

Kommuner i domssognet

Sør-Trøndelag tingrett

Trondheim

Hemne, Snillfjord, Agdenes, Oppdal, Rennebu, Meldal, Orkdal, Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Melhus, Skaun, Klæbu, Malvik, Selbu, Tydal, Trondheim

Fosen tingrett

Brekstad

Hitra, Frøya, Ørland, Rissa, Bjugn, Åfjord, Roan, Osen

4. Økonomiske og administrative konsekvenser

En sammenslåing av Sør-Trøndelag tingrett og Trondheim tingrett vil medføre noen mindre bygningsmessige tilpasninger i Trondheim tinghus. Dette dreier seg om etablering av en felles ekspedisjon for den nye domstolen og ombygging av en del kontorer for de ansatte. Kostnadene ved tilpasningene er beregnet til å utgjøre om lag 0,5 mill. kr. Kostnadene vil bli dekket innenfor domstolenes budsjettrammer. Ifølge Domstoladministrasjonen er det uansett nødvendig å foreta en omorganisering i tinghuset som følge av overføringen av tinglysingsoppgavene og namsmannsoppgavene fra domstolene til henholdsvis Statens kartverk og politiet.

 
Med hilsen

Håvard Bekkelund
fung. ekspedisjonssjef                                       Tove Nordstrand
                                                                       rådgiver

Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Politidirektoratet
Riksadvokaten
Sør-Trøndelag politidistrikt
Nord-Trøndelag politidistrikt
Kriminalomsorgen region nord
Domstoladministrasjonen
Høyesterett
Frostating lagmannsrett
Sør-Trøndelag tingrett
Trondheim tingrett
Fosen tingrett
Sør-Trøndelag jordskifterett
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Hemne kommune
Snillfjord kommune
Agdenes kommune
Oppdal kommune
Rennebu kommune
Meldal kommune
Orkdal kommune
Røros kommune
Holtålen kommune
Midtre Gauldal kommune
Melhus kommune
Skaun kommune
Klæbu kommune
Malvik kommune
Selbu kommune
Tydal kommune
Trondheim kommune
Hitra kommune
Frøya kommune
Ørland kommune
Rissa kommune
Bjugn kommune
Åfjord kommune
Roan kommune
Osen kommune
Kommunenes Sentralforbund
Den norske Dommerforening
Dommerfullmektiggruppen
Den Norske Advokatforening
Norges Juristforbund
Parat
Norsk Tjenestemannslag
Akademikerne

Til toppen