Høring - forslag til endringer i energimerkeforskriften for bygninger for gjennomføring av bygningsenergidirektiv II

Olje- og energidepartementet sender med dette forslag om endringer i energimerkeforskriften for bygninger på offentlig høring. Endringsforslagene medfører en gjennomføring av bygningsenergidirektiv II, og vil bringe forskriften i tråd med vedtatte endringer i energiloven.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 18.12.2023

Vår ref.: 23/1900

Departementet foreslår endringer i innholdet i energiattesten og energimerket, samt endringer i bestemmelsene om:

  • hvilke bygninger som må ha energiattest,
  • hvilke bygninger som må ha et sammendrag av energiattesten synlig for brukerne,
  • bruk av energiattesten eller deler av den i markedsføring,
  • hvilke anlegg som omfattes av kravene til energivurdering,
  • fremgangsmåten ved gjennomføring av energivurdering.

Departementet ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen på Høyringar - regjeringen.no. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å uttale seg.

Departementet ber om innspill innen mandag 18. desember 2023. Saken ble vedtatt av Stortinget i sommer i forbindelse med vedtakelsen av lov 16. juni 2023 nr. 70 om endringer i energiloven (energitilstand i bygninger). Endringsforslagene som er beskrevet i dette høringsnotatet er en gjennomføring av dette.

Med hilsen

Olav Boge (e.f.)

avdelingsdirektør                                              Elisa Eylands Brandsås

                                                                             seniorrådgiver

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige statsforvaltere

Sametinget

Oslo kommune

Bergen kommune

Trondheim kommune

Stavanger kommune

Bærum kommune

Kristiansand kommune

Drammen kommune

Asker kommune

Tromsø kommune

Lillestrøm kommune

Fredrikstad kommune

Rana kommune

Harstad kommune

Aktiv Eiendomsmegling

Bellona

Boligprodusentenes Forening

Byggenæringens Landsforening

Cowi

Den norske Advokatforening

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Distriktsenergi

DNB Eigedom

EIE Eiendomsmegling

Eiendomsgruppen

Eiendomsmegler 1 Sørvestlandet og Oslo

El & IT-forbundet

Elektroforeningen

Enerkonsult

Enova

Entra Eiendom AS

Finans Norge

Finn.no

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Fornybar Norge

Forsvarsbygg

Grønn byggallianse

Hovedorganisasjonen Virke

Husbanken

Huseiernes Landsforbund

Industri Energi

Justervesenet

Kartverket

Konkurransetilsynet

KS

LO

Miljødirektoratet

Multiconsult

Naturvernforbundet

Nelfo

NHO Næringslivets Hovedorganisasjon

NHO Sjøfart

Norconsult

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Bergindustri

Norsk Bioenergiforening – NoBio

Norsk eiendomsmeglerforbund

Norsk elbilforening

Norsk Fjernvarme

Norsk Industri

Norsk solenergiforening

Norsk takst

Norsk Teknologi

Norsk Varmepumpeforening

Norske arkitekters landsforbund

Norske boligbyggelags Landsforbund SA

Obos

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Rådgivende Ingeniørers Forening

Samfunnsbedriftene

SINTEF Byggforsk

SINTEF Energi

Skanska

Standard Norge

Statistisk sentralbyrå

Statsbygg

Sweco

Tekna

TermoEnergi

Zero