Høring — forslag til endringer i forskrift om eiendomsmegling

Delutredningen til Eiendomsmeglingslovutvalget Høringsfrist: 1. august 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

03/3190 FM AnL

13.05.2005

Høring – forslag til endringer i forskrift om eiendomsmegling

Eiendomsmeglingslovutvalget ble nedsatt ved kronprinsregentens resolusjon 2. april 2004 for å gjennomgå eiendomsmeglingsloven med sikte på generell revisjon og oppdatering.

Utvalget avga 12. mai 2005 en delutredning - ”Tryggere budgivning – om budgivning gjennom eiendomsmegler”. Delutredningen følger vedlagt. Utvalget har fått frist til 31. desember 2005 med å avgi resten av utredningen.

I denne delutredningen går Eiendomsmeglingslovutvalget inn for å beholde systemet med åpne budrunder. Utvalget konstaterer samtidig at bruk av korte akseptfrister i budgivning kan representere et problem. Utvalgsmedlemmene er imidlertid usikre på hvor stort problem korte akseptfrister faktisk representerer for forbrukerne. Utvalget foreslår, i utkast til endringer i forskrift om eiendomsmegling, nye regler som kan bidra til å lempe på det uheldige utslaget av auksjonsprinsippet som ligger i at folk kan få for kort tid til å foreta forsvarlige vurderinger av hvilken pris de er villige til å gi for, eller akseptere for, en eiendom. Utvalget er delt i et flertall og et mindretall i sitt syn på behovet for en absolutt minste akseptfrist i forbrukerforhold.

Departementet ber om eventuelle merknader til delutredningen, herunder utkastet endringer i forskrift om eiendomsmegling innen 1. august 2005. Departementet ber om at høringssvar sendes på e-post til postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Anne Karine Lødeng
seniorrådgiver

Innstilling fra Eiendomsmeglingslovutvalget oppnevnt ved kronprinsregentens resolusjon av 2. april 2004

Avgitt til Finansdepartementet 12. mai 2005

Delutredningen i pdf-format.

Departementer:
Barne- og familiedepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Moderniseringsdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet

Andre instanser:
AktuarKonsulenters Forum
Banklovkommisjonen
Datatilsynet
Den norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Norges Bank
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Sparebankforeningen i Norge
Verdipapirfondenes Forening