Høring – forslag til endringer i forvaltningslovforskriften – oppnevning til offentlige verv mv.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 25.09.2023

Vår ref.: 23/3006

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til endringer i forvaltningslovforskriften. Forslagene i høringsnotatet har bakgrunn i Lovavdelingens tolkningsuttalelse 7. februar 2023, som er publisert på regjeringen.no. I uttalelsen konkluderer Lovavdelingen med at oppnevning til og fratakelse av verv i kontrollkommisjoner etter psykisk helsevernlov er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2. Det følger av uttalelsen at der en avgjørelse om oppnevning til og fratakelse av offentlige verv er enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand, vil forvaltningslovens alminnelige regler for enkeltvedtak komme til anvendelse.

I forvaltningsloven er det for vedtak om tilsetting av offentlig tjenestemann gjort unntak fra enkelte saksbehandlingsregler, jf. forvaltningsloven § 2 andre ledd som gjør unntak fra reglene om begrunnelse og klage, og forvaltningslovsforskriften kapittel 5 som inneholder særregler om partsinnsyn i tilsettingssaker.

Etter departementets vurdering gir det dårlig sammenheng i regelverket at saker om oppnevning til verv skal undergis strengere saksbehandlingsregler enn tilsettingssaker. Departementet foreslår derfor endringer i forvaltningslovsforskriften slik at unntakene fra enkelte saksbehandlingsregler i tilsettingssaker også skal gjelde ved avgjørelser om oppnevning til offentlige verv som er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2. I høringsnotatet foreslår departementet at det gjøres endringer i forvaltningslovsforskriften §§ 14, 21 og 30.

I tillegg foreslås det en ajourføring av henvisninger i forvaltningslovsforskriften som følge av endringer i annet regelverk, og oppheving av enkelte bestemmelser som ikke har noen reell funksjon.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsnotatet for berørte underliggende etater eller tilknyttede virksomheter, berørte organisasjoner eller lignende som ikke er oppført på adressatlisten.

Fristen for å sende inn høringssvar er 25. september 2023. Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på regjeringen.no under "send inn høringssvar". Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og normalt blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

 

Med hilsen

 

Ida Sørebø
avdelingsdirektør
                                                                    Tonje Rønneberg Ruud
                                                                    lovrådgiver

Departementene


Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

Arkivverket

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Barneombudet

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

Digitaliseringsdirektoretet (Digdir)

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Disiplinærnemnda for advokater

Diskrimineringsnemnda

Domstoladministrasjonen

Finanstilsynet

Finnmarkskommisjonen

Folkehelseinstituttet

Forbrukerklageutvalget

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forbruksforskningsintituttet (SIFO)

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Forsvaret

Forsvarsbygg

Fredskorpset

Havforskingsinstituttet

Helsedirektoratet

Husbanken

Innstillingsrådet for dommere

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Jernbanedirektoratet

Justervesenet

Kartverket

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)

Klagenemndssekretariatet

Kompetanse Norge

Konkurransetilsynet

KORO – Kunst i offentlege rom

Kriminalomsorgsdirektoratet

Kulturrådet

Kystverket

Landbruksdirektoratet

Landinfo

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Luftfartstilsynet

Mattilsynet

Medietilsynet

Miljødirektoratet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga

Norad – direktoratet for utviklingssamarbeid

Norges forskingsråd

Norges geologiske undersøkelser

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk akkreditering

Norsk Filminstitutt

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Norsk pasientskadeerstatning

Norsk Polarinstitutt

Norsk Romsenter

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

Oljedirektoratet

Pasient- og brukerombudene

Patentstyret

Petroleumstilsynet

Politidirektoratet

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksantikvaren

Rikslønnsnemnda

Rådet for taushetsplikt og forskning

Samordna opptak

Sekretariatet for konfliktrådene

Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Sivil klareringsmyndighet

Sjøfartsdirektoratet

Skatteetaten

Språkrådet

STAMI – Statens arbeidsmiljøinstitutt

Statens havarikommisjon

Statens helsetilsyn

Statens innkrevingssentral

Statens jernbanetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens lånekasse for utdanning

Statens pensjonskasse

Statens sivilrettsforvaltning

Statens strålevern

Statens vegvesen – Vegdirektoratet 

Statistisk sentralbyrå

Statsbygg

Statsforvalterne

Sysselmesteren på Svalbard

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Tilsynsutvalget for dommere

Tolletaten

Trygderetten

UNIT - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forsking

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Valgdirektoratet

 

Arbeidsretten

Høyesterett

 

Jordskifterettene

Lagmannsrettene

Tingrettene

Utmarksdomstolen for Finnmark

 

Nord universitetet

Norges miljø- og biovitskaplige universitet (NBMU)

Norges Teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU)

Oslo Metropolitan University –  Storbyuniversitetet

Statlige høgskoler

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Tromsø

 

Den norske kirke

Norges institusjon for menneskerettigheter

Riksrevisjonen

Sametinget

Sivilombudet

 

Fylkeskommunene

Kommunene

Longyearbyen lokalstyre

 

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

 

Ambita AS

Avinor

Bane Nor SF

Enova SF

Finnmarkseiendommen (Finnmárkkuopmodat)

Gassnova SF

Innovasjon Norge

Norges bank

NRK AS

Siva SF

Statnett SF

Statskog SF

Vygruppen AS

 

Amedia

Fagpressen

Institutt for journalistikk

Kommunal rapport

Landslaget for lokalaviser

Mediebedriftenes Landsforening

Norsk journalistlag

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Schibsted

TV2

Advokatforeningen

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Delta

Den norske legeforening

Den norske revisorforening

Den norske tannlegeforening

Elevorganisasjonen

Fagforbundet

Fellesforbundet

Finans Norge

Finansforbundet

Forskerforbundet

Hovedorganisasjonen Virke

Juristforbundet

KS – Kommunesektorens organisasjon

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

NITO

Norsk Psykologforening

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tjenestemannslag

Næringslivets hovedorganisasjon

Pensjonistforbundet

SMB Norge

Unio

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

Gatejuristen

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Rettspolitisk forening