Høringer

Høring - Forslag til endringer i karanteneloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i karanteneloven. Karanteneloven gir regler om karantene og saksforbud når politikere (statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere), embetsmenn og statsansatte går over til stilling eller verv utenfor statsforvaltningen, eller etablerer næringsvirksomhet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.03.2022

Vår ref.: 21/3929

Høring - forslag til endringer i karanteneloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i karanteneloven.

 

Karanteneloven gir regler om karantene og saksforbud når politikere (statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere), embetsmenn og statsansatte går over til stilling eller verv utenfor statsforvaltningen, eller etablerer næringsvirksomhet. Karantenelovutvalget ble oppnevnt av KMD i 2020 for å gå gjennom og komme med forslag til deler av karanteneloven som gjelder politikere. Bakgrunnen for at det ble satt i gang et lovarbeid, var både problemstillinger knyttet til praktiseringen av loven påpekt av Karantenenemnda, som fatter vedtak om karantene og saksforbud for politikere, og Innst. 393 S (2018-2019) (Dokument 8:77) om å stramme inn karanteneordningen for tidligere medlemmer av regjeringen, statssekretærer og politiske rådgivere i regjeringsapparatet.

 

Forslagene som sendes på høring, følger opp Karantenelovutvalgets forslag.

 

Forslag som sendes på høring:

Departementet foreslår at karanteneloven får en ny formålsbestemmelse.

 

Politikeres informasjonsplikt overfor Karantenenemnda foreslås utvidet. Informasjonsplikten om overgang til nye stillinger mv. foreslås utvidet fra 12 til 18 måneder etter fratreden, og informasjonsplikten skal også omfatte endringer i arbeidsoppgaver, ansvar og organisatorisk plassering i en stilling, et verv eller næringsvirksomhet i samme tidsrom. Det foreslås videre en generell informasjonsplikt som ikke er konkret knyttet til en overgang. Det vil innebære at politikere har informasjonsplikt overfor nemnda også etter at det er fattet vedtak om karantene og/eller saksforbud. Det presiseres i loven at opplysningene skal gis i rett tid og være fullstendige.

 

Maksimal varighet av et saksforbud utvides fra 12 til 18 måneder, uten at det samtidig som i dag må ilegges karantene, dersom det foreligger særlig tungtveiende grunner. Hva et saksforbud innebærer, gjøres også tydeligere i loven.

 

Det innføres to unntak fra retten til godtgjørelse for ilagt karantene. Godtgjørelse tilkjennes ikke for overgang til næringsvirksomhet en politiker har opprettet etter å ha tiltrådt det politiske embetet eller den politiske stillingen, eller ved overgang til næringsvirksomhet som ikke tidligere har hatt reell drift. Det gis heller ikke godtgjørelse ved overgang til bistilling.

 

Reglene om reaksjoner ved brudd på forpliktelsene etter karanteneloven eller vedtak om karantene og saksforbud, endres ved at det gis en ny bestemmelse om at godtgjørelsen kan opphøre og kreves tilbakebetalt helt eller delvis ved brudd på vedtak om karantene. Skyldkravet for å kunne ilegge overtredelsesgebyr, endres fra forsett eller grov uaktsomhet til alminnelig uaktsomhet.

 

Om høringen

Alle kan sende inn høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven, og blir publiserte. Høringsuttalelse skal gis digitalt på denne siden, dette gjøres under "send inn høringssvar" nederst på siden. Høringsfristen er 22. mars 2022.

 

Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør videresendes til underliggende etater og virksomheter. 

 

Spørsmål om høringen kan rettes til utredningsleder Anne Kirsti Lunde på e-post aki@kmd.dep.no eller telefon 95 70 47 42.

 

Med hilsen

 

Martin Kjellsen (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Anne Kirsti Lunde

utredningsleder

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Advokatforeningen

Akademikerne

Arbeiderpartiet

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsgiverforeningen SPEKTER

Barne- og familiedepartementet

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Fremskrittspartiet

Helse- og omsorgsdepartementet

Hovedorganisasjonen Virke

Høyre

Justis- og beredskapsdepartementet

Karantenenemnda

Klima- og miljødepartementet

Kommunesektorens organisasjon

Kristelig folkeparti

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

LO Stat

Miljøpartiet De Grønne

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Pasientfokus

Regjeringsadvokaten

Riksrevisjonen

Rødt

Samferdselsdepartementet

Senterpartiet

Sivilombudet

Sosialistisk Venstreparti

Statsministerens kontor

UNIO - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Utenriksdepartementet

Venstre

YS Stat