Høring: Forslag til endringer i konfliktrådsloven, straffeloven mv. – strafferettslige reaksjoner og tvangsmidler for ungdom

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i konfliktrådsloven, straffeloven, straffeprosessloven, politiregisterloven, vegtrafikkloven, konfliktrådsforskriften, påtaleinstruksen, politiregisterforskriften og tapsforskriften. Endringsforslagene knytter seg i hovedsak til de strafferettslige reaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging, som gjelder for barn under 18 år. I tillegg foreslås det å åpne for gjennomføring av varetekt som oppholdspåbud med elektronisk kontroll for alle aldersgrupper. Forslagene kan ses i sammenheng med Justis- og beredskapsdepartementets høring høsten 2020 om «Forslag til endringer i konfliktrådsloven, straffeloven, straffeprosessloven mv. – strafferettslige reaksjoner og tvangsmidler for ungdom».

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.01.2023

Søket ditt gav 62 treff.