Høring - Forslag til endringer i lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

Høringsnotat om endringer i likestillingsloven

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene.

Forbudet mot diskriminering på grunnlag av kjønn er en av grunnpilarene i den internasjonale menneskerettighetsbeskyttelsen. Prinsippet er nedfelt i alle de sentrale menneskerettighetskonvensjonene. Spesielt sentralt på kjønnsdiskrimineringsområdet står FNs kvinnekonvensjon. Et høringsnotat om innarbeidingen av konvensjonen i lovgivningen ble sendt på høring i juni 2003. Regjeringen har nå bestemt at den ønsker at kvinnekonvensjonen skal inkorporeres i likestillingsloven. Spørsmål knyttet til innarbeidingen av kvinnekonvensjonen i norsk lov vil bli nærmere omtalt i en odelstingsproposisjon om endringer i likestillingsloven, som ventelig vil fremmes i løpet av høsten 2004.

Endringsforslagene som nå sendes på høring skjer i hovedsak for :

 • å sikre tilfredsstillende gjennomføring av det reviderte likestillingsdirektivet (Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/73/EF om gjennomføring av prinsippet om lik behandling av menn og kvinner når det gjelder adgang til arbeid, yrkesutdanning og forfremmelse samt arbeidsvilkår.)
 • å harmonisere likestillingsloven med nytt kapittel i arbeidsmiljøloven om likebehandling i arbeidslivet.
 • å harmonisere likestillingsloven med fremtidig lov mot diskriminering pga etnisitet, religion mv. Det tas sikte på at begge disse lovene skal håndheves av et felles håndhevingsapparat for diskriminering på grunnlag av kjønn og etnisitet.

Det foreslås følgende endringer i likestillingsloven:

 • Et forbud mot å gjøre bruk av gjengjeldelse overfor noen som har fremmet klage over brudd på likestillingsloven eller som har gitt uttrykk for at slik klage kan bli fremmet. Vitner skal også omfattes.
 • Et forbud mot medvirkning til brudd på likestillingsloven.
 • En utvidelse av forbuds- og vernebestemmelsen vedrørende seksuell trakassering til også å omfatte trakassering på grunn av kjønn. Det foreslås at bestemmelsen skal gjelde både i og utenfor arbeidslivet.
 • Arbeidsgivers objektive erstatningsansvar utvides til også å omfatte saker om brudd på forbudet mot seksuell trakassering og trakassering på grunn av kjønn.
 • Regelen om delt bevisbyrde utvides til også å gjelde utenfor arbeidslivet, samt i saker vedrørende seksuell eller annen trakassering på grunn av kjønn.
 • Klagenemnda for likestilling gis kompetanse til å ilegge tvangsmulkt ved brudd på pålegg gitt av organet.
 • En søksmålsfrist på 3 måneder for å bringe vedtak av Klagenemnda for likestilling inn for domstolene.
 • Enkelte lovendringer for å tydeliggjøre gjeldende rett samt en opphevelse av en bestemmelse uten funksjon.

I høringsnotatet diskuteres også hvorvidt likestillingsloven § 21 andre ledd bør oppheves. En opphevelse av nevnte bestemmelse vil medføre at det ikke lenger vil være adgang til å søke om dispensasjon fra likestillingslovens krav om at hvert kjønn skal være representert med minst 40 prosent når det offentlige oppnevner råd, utvalg m.v. Departementet har ikke konkludert, men ber høringsinstansene komme med synspunkter på spørsmålet.

Vedlagt følger høringsnotatet om endringer i likestillingsloven og liste over høringsinstanser. Departementet ber om at høringsinstansene vurderer eventuelle underliggende etaters behov for å uttale seg.

Barne - og familiedepartementet ber om merknader til høringsnotatet innen 1. september 2004. Dersom det er mulig er det ønskelig at merknadene i tillegg til vanlig papirversjon også sendes per e-post til karin.stubberud-stey@bfd.dep.no

Med hilsen

Arni Hole (e.f.)

Tove Friisø

Alle departementene

Arbeidsretten, Pb. 8015 Dep, 0030 Oslo

Barneombudet, Pb. 8125 Dep, 0032 Oslo

Den norske advokatforening

Den norske Dommerforening

Domstoladministrasjonen, Brattørkaia 13 B, 7485 Trondheim

Forbrukerombudet, Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo

Forbrukerrådet,Pb. 4594 Nydalen, 0404 Oslo

Fylkesmennene

Fylkesnemndene for sosiale saker

Klagenemnda for likestilling, Pb. 8048 Dep, 0031 Oslo

Likestillingsombudet, Pb. 8048 Dep, 0031 Oslo

Likestillingssenteret, Pb. 8049 Dep, 0031 Oslo

Regjeringsadvokaten, Pb. 8012 Dep, 0030 Oslo

Sametinget, Kautokeinoveien 50, 9730 Karasjok

Senter mot etnisk diskriminering (SMED), Pb. 677 Sentrum, 0106 Oslo

Sivilombudsmannen, Pb. 3 Sentrum, 0101 Oslo

Universitetene og offentlige forskningsinstitusjoner

KILDEN, Grensen 5, 0159 Oslo

Norges forskningsråd, Pb. 2700 St.hanshaugen, 0131 Oslo

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), Pb. 44 Blindern, 0315 Oslo

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), Munthesgt. 29, 0260 Oslo

Universitetet i Bergen,Villavn. 1A, 5007 Bergen

Universitetet i Oslo, Pb. 1072 Blindern, 0316 Oslo

Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø

Universitetet i Trondheim, 7491 Trondheim

Kommuner

Alta kommune, Pb. 1403, 9506 Alta

Bergen kommune, Pb. 7700, 5020 Bergen

Bærum kommune, Pb. 44, 1301 Sandvika

Kristiansand kommune, Serviceboks 417, 4604 Kr. Sand S.

Lyngen kommune, Pb. 73, 9069 Lyngeidet

Narvik kommune, Pb. 64, 8501 Narvik

Oslo kommune, Rådhuset, 0037 Oslo

Skien kommune, Pb. 158, 3701 Skien

Stavanger kommune, Pb. 8001, 4068 Stavanger

Tromsø kommune, Postmottak, 9299 Tromsø

Trondheim kommune, 7004 Trondheim

Vefsn kommune, Rådhuset, 8654 Mosjøen

Kirkelige organer

Bispedømmene

Kirkerådet

Mellomkirkelig råd

Arbeidsgiverorganisasjoner

Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening, Youngstorget 2 B, 0181 Oslo

Arbeidsgiverforeningen NAVO, Pb. 1511 Vika, 0117 Oslo

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH), Pb.2483 Solli, 0202 Oslo

Kirkens arbeidsgiverorganisasjon, Karl Johansgt.35, 0162 Oslo

Kommunenes Sentralforbund (KS), Pb. 1378 Vika, 0114 Oslo

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), Pb. 5350 Majorstua, 0303 Oslo

Servicebedriftenes Landsforening (SBL), Pb. 5473 Majorstua, 0305 Oslo

Hovedorganisasjoner og fagforbund

Akademikerne, Kr. Augustgt. 9, 0164 Oslo

Den norske jordmorforening, Urtegt. 50, 0157 Oslo

Landsorganisasjonen i Norge (LO), Youngsgt. 11, 0181 Oslo

Norsk sykepleierforbund, Pb. 456 Sentrum, 0104Oslo

Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO), Stortingsgt. 2, 0158 Oslo

Fagforbundet, Kr.Augustsgt. 23, 0165 Oslo

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS), Pb. 9232 Vaterland, 0134 Oslo

Interesseorganisasjoner, humanitære organisasjoner, private institusjoner mv.

Afghanistankomiteen i Norge, Osterhaugsgt.27, 0183 Oslo

Aglow - tverrkirkelig Fellesskap for kvinner, c/o Marit Berg, Brobekkveien 7 A, 0538 Os lo

Aleneforeldreforeningen, Arendalsgt. 3, 0463 Oslo

Alternativ til Vold, Korsgt. 28 B, 0551 Oslo

Ammehjelpen, Pb. 112, 2421 Trysil

Amnesty International Norge, Pb. 702 Sentrum, 0106 Oslo

Antirasistisk senter, Pb. 244 Sentrum, 0130 Oslo

Arktisk urfolks kvinnenettverk, Hannomaras 8, 9520 Kautokeino

Norges Bygdekvinnelag, Schweigaardsgt. 34 F, 0191 Oslo

Bedriftsforbundet, C.J. Hambros plass 5, 0164 Oslo

Care Norge, Universitetsgt. 12, 0164 Oslo

Delta Kappa Gamma Society international, avd. Norge, Frichsgt. 3, 0360 Oslo

Den norske Tibetkomiteen, Urtegt. 50, 0187 Oslo

Diakonhjemmets internasjonale senter, Pb. 23 Vindern, 0319 Oslo

Elevorganisasjonen i Norge, v/leder Thomas Rasmussen, Pb. 9157 Grønland, 0190 Oslo

Europeisk Kvinneunion, Norsk seksjon, Pb. 1536 Vika, 0117 Oslo

Fellesrådet for Afrika, Solidartetshuset, Osterhagusgt. 27, 0183 Oslo

Flyktningerådet, Pilestredet 15 B, 0164 Oslo

FN-sambandet i Norge, Storgt. 33, 0184 Oslo

FOKUS - forum for kvinner og utviklingsspørsmål, Storgt.11, 0155 Oslo

Foreningen 2 foreldre, Pb. 8745 Youngstorget, 0028 Oslo

Forskningsstiftelsen Fafo, Pb. 2947 Tøyen, 0608 Oslo

Framtiden i våre hender, Fredensborgv. 24 G, 0177 Oslo

Fredrikkes hage, Finsås, 7760 Snåsa

FUNK - Funksjonshemmede Norske kvinner, Vestengvn. 4, 1184 Oslo

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Pb. 4568 Torshov, 0404 Oslo

Humanetisk forbund, Pb. 6744 St. Olavspl., 0130 Oslo

Inner Wheel Norge, v/Lisbeth Nesteng, Nybrottsvn. 3, 1712 Grålum

Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser (IKS), Pb. 8877 Youngstorget, 0028 Oslo

Internasjonal Dugnad’s Kvinnegruppe, Nordahl Brunsgt. 22, 0165 Oslo

Internasjonal Kvinneliga for fred og frihet, Pb. 8810 Youngstorget, 0028 Oslo

Islamsk kvinnegruppe Norge, Maridalsv. 3, 0178 Oslo

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), P.b. 2691 Solli, 0201 Oslo

Krise- og rådgivningstelefonen for menn, P.boks 601 Sentrum, 0102 Oslo

Kvinnefronten i Norge, Storgt. 11, 0155 Oslo

Kvinnegruppa Ottar, Pb. 25 Torshov, 0412 Oslo

Kvinners Frivillige Beredskap KFB, Skippergt. 17, 0152 Oslo

Kvinneuniversitet Nord, 8066 Nordfjord

Kvinneuniversitetet på Løten, Pb. 130, 2340 Løten

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring, Pb. 6838 St. Olavspl. , 0130 Oslo

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner, Nedre Vollgt.5, 0158 Oslo

Latin-Amerikagruppene i Norge, Solidaritetshuset, Osterhaugsgt. 27, 0183 Oslo

Mangfold i Arbeidslivet stiftelsen, Torvbakkgt. 9, 0550 Oslo

Mannssenteret Reform

MIRA-ressurssenter, Pb. 1749 Vika, 0121 Oslo

Nettverk for forskning om menn, v/ Knut Oftung, Vossegt. 46 C, 0475 Oslo

Nordisk Institutt for kvinne- og kjønnsforskning, Pb. 1156 Blindern, 0317 Oslo

Nordisk samisk kvinneorganisasjon, Torbjørg Leirbakken, Vestre Haugen 46, 1054 Oslo

Norges Blindeforbund, Pb. 5900 Majorstua, 0308 Oslo

Norges Bonde- og småbrukarlags kvinneutvalg, Øvre Vollgt. 9, 0158 Oslo

Norges Bondekvinnelag, v/Ellen Klynderud, P.b. 9358 Grønland, 0135 Oslo

Norges Fiskarkvinnelag, Olav Tryggvasonsgt. 24, 7011 Trondheim

Norges Kristelige Studentforbund, internasjonalt kvinneutvalg, Universitetsgt. 20, 0162 Oslo

Norges kvinne- og familieforbund, Akersgt. 16, 0158 Oslo

Norges lotteforbund, Oslo Mil/Akershus, 0015 Oslo

Norges Røde Kors, Pb. 1 Grønland , 0133 Oslo

Norsk folkehjelp, Storgt.33, 0184 Oslo

Norsk krisesenterforbund, Langbakken 9, 1430 Ås

Norsk kvinnesaksforening, Pb. 8901 Youngstorget, 0028 Oslo

Norsk organisasjon for asylsøkere, Pb. 8893 Youngstorget, 0028 Oslo

Institutt for menneskerettigheter, Universitetsgt. 2, 0162 Oslo

Norsk studentunion, Thv Meyersgt. 7, 0555 Oslo

Norske kvinnelige akademikere, v/ Anne Holden Rønning, Furudalen 24, 5098 Bergen

Norske Kvinnelige Juristers Forening, Pb. 1620 Vika, 0119 Oslo

Norske Kvinners Sanitetsforening, Munthesgt. 33, 0260 Oslo

Norske reindriftssamers Landsforbunds kvinneutvalg, Merrika Jonassen Guttu, 2443 Drevsjø

Norske samers Riksforbund, Altphaluodda, 9520 Kautokeino

Palestinakomiteens kvinneutvalg, Pb. 6876 St. Olavspl., 0130 Oslo

Redd Barna, Pb. 6902 St. Olavspl., 0130 Oslo

Sarahkka - Samisk kvinneorganisasjon, Vestrehaugen 46, 1054 Oslo

Samisk KvinneForum, v/Tove Labahå, 9934 Buggøyfjord

Seniorsaken Norge, Postboks 1409 Vika, 0115 Oslo