Høring – forslag til endringer i politiregisterforskriften og kommunikasjonskontrollforskriften

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring fire tematisk ulike forslag til endringer i politiregisterforskriften og kommunikasjonskontrollforskriften.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 16.02.2024

Vår ref.: 23/4938

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring fire tematisk ulike forslag til endringer i politiregisterforskriften og kommunikasjonskontrollforskriften.

I politiregisterforskriften foreslås endringer som vil innebære at opplysninger om fellende dommer skal slettes fra reaksjonsregisteret dersom vedkommende frifinnes etter gjenopptakelse av straffesaken.

I samme forskrift foreslås også en bestemmelse som åpner for at politiets opplysninger fra bekymringssamtaler, kan utleveres til forskning i medhold av politiregisterloven § 33.

Det foreslås også en presisering i politiregisterforskriften av formen for sletting av PSTs opplysninger i forebyggende virksomhet utenfor straffesak.

I kommunikasjonskontrollforskriften av Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll foreslås en bestemmelse som presiserer utvalgets tilgang til politiets opplysninger.

Frist for å sende inn høringssvar er 16. februar 2024.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

 

Med hilsen

Birgitte Istad
avdelingsdirektør
                                                                                Marit Aarsland Loe
                                                                                rådgiver

Departementene

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV

Arkivverket

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Barneombudet

Barnesakyndig kommisjon (BSK)

Bufetat

Datatilsynet

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Domstoladministrasjonen

Folkehelseinstituttet

Forbrukertilsynet

Forsvarsstaben

Generaladvokatembetet

Helsedirektoratet

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Kripos

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Norges institusjon for menneskerettigheter   

Politidirektoratet

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Politiets utlendingsenhet (PU)

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse (RBUP)

Regjeringsadvokatembetet

Riksadvokatembetet

Sametinget

Sekretariatet for konfliktrådene

Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Sivilombudet

Spesialenheten for politisaker

Statens barnehus

Statens sivilrettsforvaltning

Statistisk sentralbyrå

Statped

Statsadvokatembeter; Agder

Statsadvokatembeter; Det nasjonale statsadvokatembetet

Statsadvokatembeter; Hedmark og Oppland

Statsadvokatembeter; Hordaland, Sogn og Fjordane

Statsadvokatembeter; Møre og Romsdal

Statsadvokatembeter; Nordland

Statsadvokatembeter; Oslo

Statsadvokatembeter; Rogaland

Statsadvokatembeter; Troms og Finnmark

Statsadvokatembeter; Trøndelag

Statsadvokatembeter; Vestfold, Telemark og Buskerud

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)

Sysselmesteren på Svalbard

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsnemnda UNE

Økokrim

 

Advokatforeningen

Akademikerne

Amnesty International Norge

Antirasistisk senter

Den norske dommerforening

DIXI Ressurssenter

Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO)

Forandringsfabrikken

Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA)

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Forsvarets høgskole

Forum for barnekonvensjonen (FFB) 

Frelsesarmeen

Innvandrernes Landsorganisasjon - INLO

Institutt for fredsforskning (PRIO)

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Kriminalitetsforebyggende forum-Norge

KS – Kommunesektorens organisasjon

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Mediebedriftenes Landsforening

NAV Oppryddingen

Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite

Norges Juristforbund

Norges Politilederlag (NPL)

Norges Røde Kors

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Norsk forening for kriminalreform (KROM)

Norsk Journalistlag

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets Hovedorganisasjon

OMOD - Organisasjon mot offentlig diskriminering

Organisasjonen for barnevernsforeldre

PARAT

Politiets Fellesforbund

Politijuristene v/Norges Juristforbund

Redd Barna

Rettspolitisk forening

Samfunnsviterne

SON - Straffedes organisasjon i Norge

Statsadvokatenes forening c/o Norges Juristforbund

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV)

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (SKUP)

Tekna

UNICEF Norge

WayBack

 

Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet

Norsk senter for barneforskning (NOSEB)

Norsk Senter for Menneskerettigheter

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Politihøgskolen

Velferdsforskningsinstituttet NOVA