Høring — Forslag til endringer i regnskapsførerloven mv.

Resultat: Ot.prp. nr. 44 (2005-2006)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 18. mars 2005
  • Høringssvar blir publisert fortløpende

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

04/2945 FM PCB

16.12.2004

Høring – forslag til endringer i regnskapsførerloven mv.

Vedlagt følger to høringsnotater utarbeidet av Kredittilsynet 20. september og 30. november 2004 med forslag til endringer i lov 18. juni 1993 nr. 109 om autorisasjon av regnskapsførere (regnskapsførerloven).

I notat 20. september 2004 foreslår Kredittilsynet endringer i flere bestemmelser i regnskapsførerloven, blant annet § 4 om vilkår for autorisasjon, § 5 om autorisasjon og fornyelse av autorisasjon og §§ 6 og 7 om bortfall og tilbakekall av autorisasjon. Videre foreslås det endringer i regnskapsførerlovens bestemmelser om taushetsplikt, tilsyn og straff. Endringsforslagene er delvis begrunnet med erfaringer som Kredittilsynet har gjort etter at tilsynet overtok forvaltningsansvaret for autorisasjonsordningen i 1999. Det foreslås også en rekke redaksjonelle endringer for at loven skal bli mer oversiktlig.

Kredittilsynet foreslår i notat 30. november 2004 endringer i regnskapsførerloven for å sikre gjennomføring av direktiv 92/51/EØF om gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Bakgrunnen for disse forslagene er at EFTAs overvåkingsorgan har gitt uttrykk for at direktivet ikke er tilfredsstillende implementert i forhold til lov- og forskriftsverket som regulerer autorisasjon av regnskapsførere.

Stortinget har nylig vedtatt ny § 9-2 a i revisorloven om at departementet kan opprette en klagenemnd for vedtak etter revisorloven om tilbakekalling og suspensjon av godkjenning. Departementet ber om synspunkter på om det bør innføres en tilsvarende adgang til å fastsette at klagenemnden også skal behandle klager over Kredittilsynets vedtak etter regnskapsførerloven.

Det bes om eventuelle merknader til forslagene innen 18. mars 2005. Høringsuttalelser bes også oversendt i elektronisk form til postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Notat utarbeidet av Kredittilsynet av 20. september 2004 (pdf)
Forslag til endring av lov 18. juni 1993 nr. 109 om autorisasjon av regnskapsførere mv.

Notat utarbeidet av Kredittilsynet av 30. november 2004 (pdf)
Forslag til implementering av direktiv 92/51/EØF i regnskapsførerloven

Brønnøysundregistrene
Den norske Revisorforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Handelshøyskolen BI
Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon
Justisdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Landslaget for Regnskapskonsulenter
Landsorganisasjonen i Norge
Moderniseringsdepartementet
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norsk Bedriftsforbund
Norges Bondelag
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norsk RegnskapsStiftelse
Norsk Øko-forum
Norske Siviløkonomers Forening
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Sparebankforeningen i Norge
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Utdannings- og forskningsdepartementet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM

Til toppen