Høring – forslag til endringer i straffegjennomføringsloven – Kriminalomsorgens tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag om endringer i hjemmelen for kriminalomsorgens tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 08.02.2024

Vår ref.: 23/5647

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag om endringer i hjemmelen for kriminalomsorgens tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret.

Kriminalomsorgen har i dag hjemmel i lov 18. mai 2001 nr. 21 om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven) § 7 a annet ledd bokstav a for å innhente nærmere bestemte opplysninger uten hinder av lovbestemt taushetsplikt. Hjemmelen dekker ikke kriminalomsorgens behov for tilgang til nødvendige opplysninger for å utføre sine lovpålagte oppgaver og samfunnsoppdrag. Etter forslaget skal hjemmelsgrunnlaget omfatte alle opplysninger som er nødvendige for kriminalomsorgens behov etter at folkeregisterloven 9. desember 2016 trådte i kraft, og det nye moderniserte Folkeregisteret ble innført.

Høringsfristen er 8. februar 2024

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss.  Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

 

Med hilsen

 

Lise Lehrmann
avdelingsdirektør
                                                                                  Line M. Vebø
                                                                                  seniorrådgiver

 

Departementene

 

Høyesterett

Lagmannsrettene

Tingrettene

Domstoladministrasjonen

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat)

Barneombudet

Barnesakkyndig kommisjon

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert kriminalitet (Kripos)

Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet (Økokrim)

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Familievernkontorene

Folkehelseinstituttet

Finanstilsynet

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Generaladvokaten

Helsedirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Kontoret for voldsoffererstatning

Kriminalomsorgsdirektoratet

Kriminalomsorgsregionene

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Norges institusjon for menneskerettigheter

Personvernnemnda

Politidirektoratet

Politidistriktene

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse (RBUP)

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Sametinget

Sekretariatet for konfliktrådene

Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Sivilombudet

Skatteetaten

Statens barnehus

Statens helsetilsyn

Statens sivilrettsforvaltning

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Statistisk sentralbyrå

 

Statsadvokatembetene

Statsforvalterne

Straffelovrådet

Støttesenteret for fornærmede i straffesaker

Tilsynsrådene for kriminalomsorgen

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet

 

Advokatforeningen

Akademikerne

Amnesty International (norsk avdeling)

Bergen forsvarerforening

Den norske Dommerforening

Den norske Helsingforskomité

Det norske menneskerettighetshuset

Fafo

Fellesorganisasjonen

For Fangers Pårørende

Forandringsfabrikken

Forsvarergruppen av 1977

Forum for barnekonvensjonen

Frelsesarmeens barn og unge

Frelsesarmeens barne- og familievern

Frivillighet Norge

Gatejuristnettverket

Hovedverneombudet for kriminalomsorgen

Ideelt Barnevernsforum

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Jussbuss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Kirkens Bymisjon

Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern

Kompetanseutvalget for dommere

Kriminalomsorgens Lederforbund

Kriminalomsorgens Yrkesforbund

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsforeningen for voldsofre

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Norges Juristforbund

Norges Politilederlag

Norges Røde Kors

Norsk Barnevernlederorganisasjon

Norsk barnevernsamband

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Norsk forbund for voldsofre

Norsk forening for kriminalreform

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk senter for barneforskning

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk Tjenestemannslag

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen for barnevernsforeldre

Politiets Fellesforbund

Politiets kriminalitetsforebyggende forum

Politijuristene

Redd Barna

Rettspolitisk forening

Rødekors

Samfunnsviterne

Statsadvokatenes forening

Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter

Stiftelsen Alternativ til Vold

Stiftelsen barnas rettigheter

Stiftelsen Menneskerettighetshuset (Human Rights House Foundation)

Stiftelsen Rettferd

Stine Sofies Stiftelse

Straffedes organisasjon i Norge (SON)

Straffelovrådet

Støttesenteret for kriminalitetsutsatte

UNICEF Norge

WayBack

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

 

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sør-Øst Norge

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo

Institutt for samfunnsforskning

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS)

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Nordlandsforskning

Velferdsforskningsinstituttet NOVA

Politihøgskolen