Høring - forslag til endringer i tobakksskadeloven med forskrifter (forbud mot fjernsalg og standardiserte e-sigaretter)

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i tobakksskadeloven med forskrifter.

Status: På høring

Høringsfrist: 01.09.2024

Vår ref.: 24/1942

Forslaget inngår som et ledd i oppfølgingen av den nasjonale tobakksstrategien, inntatt i kapittel 4.2 i Meld. St. 15 (2022–2023) Folkehelsemeldinga – Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjellar.

Tobakksrøyking er den viktigste enkeltårsaken til sykdom og tidlig død i Norge. I tillegg er røyking sosialt skjevfordelt og den største enkeltfaktoren for sosiale helseforskjeller her i landet. Også bruk av snus og e-sigaretter medfører risiko for alvorlige helseskader. Barn og unge er særlig sårbare for skadevirkningene fra tobakksvarer og andre nikotinprodukter. Med dette lovforslaget ønsker derfor departementet å redusere barns tilgang til tobakksvarer og nikotinprodukter.

I høringsnotatet ber departementet om høringsinstansenes syn på følgende nye reguleringer:

  • Forbud mot fjernsalg av tobakksvarer og e-sigaretter mv. Forslaget er basert på EUs tobakksdirektiv 2014/40/EU og lignende regulering i flere EU-land.
  • Forskriftsregulering av standardisert innpakning av e-sigaretter og gjenoppfyllings-beholdere. Forslaget er basert på den eksisterende norske reguleringen for standardiserte tobakksvarer og i tillegg reguleringen av standardiserte e-sigaretter i Danmark og Finland.
  • Enkelte forslag til mindre endringer og klargjøringer, herunder et tydelig forbud mot innførsel av tobakksvarer mv. for personer under 18 år, saksbehandlingsregler for godkjenning av nye produkter, forbud mot utdeling av vareprøver, rydding i definisjoner samt språklige endringer og retting av inkurier.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Vi ber høringsinstansene videreformidle høringsnotatet til relevante underliggende organer og ev. andre aktører dersom disse mangler på høringslisten.

 Høringsfrist er 1. september 2024.

Eventuelle spørsmål i anledning høringen kan rettes til: helena.wilson@hod.dep.no.

Med hilsen

Elin Anglevik (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                              Helena Wilson
                                                                              underdirektør

 

Departementene

Sametinget

Fylkeskommunene

Kommunene

Longyearbyen lokalstyre

Statsforvalterne

Arbeidstilsynet

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Datatilsynet

Direktoratet for medisinske produkter

Domstolsadministrasjonen

Folkehelseinstituttet

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Helsedirektoratet

Konkurransetilsynet

Kreftregisteret

Miljødirektoratet

Politidirektoratet

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Sivilombudet - Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen

Skatteetaten

Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI

Statens helsetilsyn

Tolletaten

Actis

Airport Retail Norway AS

Augusto International

British American Tobacco Norway AS

Conrad Langgaard AS

Dagligvareleverandørenes Forening

Den norske jordmorforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Forskningsstiftelsen FAFO

Habanos Nordic AB

Havanna Magasinet AS

House of Oliver Twist A/S

Hovedorganisasjonen Virke

Imperial Tobacco Norway AS

Institutt for samfunnsforskning (ISF)

Juvente

KS

Kreftforeningen

Landets politidistrikt

Landets universiteter

LHL

Landsgruppen av helsesøstre NSF

Landslaget Mot Tobakksskadene

LO

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Legemiddelindustriforeningen (LMI)

McBaren Tobacco Co. AS

M Sørensen AS

Nasjonalforeningen for folkehelsen

NHO Logistikk og Transport

NHO Mat og Drikke

Nordic Cigars AS

Nordisk Snus AS

Norges Astma- og allergiforbund

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norsk Dampselskap

Norsk Sykepleierforbund

Norsk tannpleierforening

Norske Kvinners Sanitetsforening

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Posten Bring AS

Philip Morris Norway AS

Røykfritt Miljø Norge

Sigarcom AS

Sol Cigar CO AS

Swedish Match Norge AS

Tobakkindustriens felleskontor

Travel Retail Norway AS

Velferdsforskningsinstituttet NOVA