Høring – forslag til endringer i vassdragsreguleringsloven, energiloven og tilhørende forskrifter (styringsmekanisme for forsyningssikkerhet)

Olje- og energidepartementet sender med dette på høring et forslag til endringer i vassdragsreguleringsloven og energiloven, samt forslag til endringer i forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag) og energilovforskriften.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.09.2023

Vår ref.: 23/1325

Forslagene framgår av to vedlagte høringsnotater.

Formålet er å etablere rettslig grunnlag for en styringsmekanisme for forsyningssikkerhet for strøm. De foreslåtte virkemidlene skal samlet bidra til å styrke forsyningssikkerheten i perioder der man opplever økt usikkerhet i det norske kraftsystemet og i energimarkedene rundt oss.

I vassdragsreguleringsloven foreslås det en ny formålsbestemmelse i § 1 a og en ny bestemmelse i § 29 a med krav om at konsesjonærer skal utarbeide en strategi for å ivareta forsyningssikkerheten (disponeringsstrategi). Det foreslås også en endring i energiloven § 6-2 fjerde ledd som gir departementet hjemmel til å fastsette forskrifter for å unngå kraftrasjonering.

Departementet foreslår i tillegg endringer i forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag) og forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften).

Vi ber om at adressatene ved behov forelegger høringsnotatet for berørte underliggende etater eller tilknyttede virksomheter, organisasjoner eller lignende som ikke er oppført på adressatlisten.

For å legge til rette for at styringsmekanismen for forsyningssikkerhet kan gjelde for vinteren 2023/2024 settes høringsfristen til 8. september 2023.

Det bes om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å uttale seg.

 

Med hilsen, 

Olav Boge (e.f.)                     Katrin Lervik, underdirektør

avdelingsdirektør

 

Agder Energi Nett AS

Akademikerne

Aktieselskabet Saudefaldene

AKTIESELSKABET TYSSEFALDENE

Akershus Energi AS

Alta Kraftlag SA

Alut AS

Andøy Energi AS

Andøy Energi Nett AS

ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA

Arendals Vasdrags Brugseierforening

Arva

AS Eidefoss

Asker Nett AS

BALLANGEN ENERGI AS

BANE NOR SF

Barents Nett AS

Bindal Kraftlag SA

BKK Nett AS

Breheim Nett AS

Brønnøysundregistrene

Bømlo Kraftnett AS

DALANE KRAFT AS

Datatilsynet

DE Nett AS

Den norske advokatforening

Den Norske Turistforening

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Distriktenes energiforening – Defo

DRANGEDAL KRAFT AS

EIDEFOSS VANNKRAFT AS

EL & IT forbundet

Elinett AS

ELMEA AS

Elvenett AS

El-verket Høland AS

Elvia AS

Energiveteranene

ENIDA AS

Etna Nett AS

Everket AS

EVINY FORNYBAR AS

Fagne AS

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Finanstilsynet

FINNDØLA KRAFTVERK DA v/Skagerak Energi

Finnmarkseiendommen

FIRDAKRAFT AS

Fjellnett AS

Forbrukerrådet

Foreningen til Bægnavassdragets Regulering

Foreningen til Hallingdalsvassdragets Regulering

Foreningen til Randsfjords regulering v/Hadeland Kraftproduksjon

Foreningen til Tyrifjords Regulering v/Skagerak Energi

Fornybar Norge

Framtiden i våre hender

Friluftslivets Fellesorganisasjon

Føie AS

Føre AS

Glitre Energi Nett AS

GLOMMA KRAFTPRODUKSJON AS

Glommen og Laagens Brukseierforening

GLOPPEN ENERGI AS v/Sogn og Fjordane Energi

Greenpeace Norge

GRIUG AS

GRUNNÅI KRAFTVERK AS v/Skagerak Energi AS

GUDBRANDSDAL ENERGI PRODUKSJON AS

HADELAND KRAFTPRODUKSJON AS

HAFSLUND ECO VANNKRAFT AS

HALDEN KRAFTPRODUKSJON AS v/Akershus Energi AS

Haldenvassdragets Brukseierforening v/Akershus Energi AS

Hallingdal Kraftnett AS

HAMMERFEST ENERGI AS

Handelshøyskolen BI

Havnett AS

HELGELAND KRAFT VANNKRAFT AS

Hemsil Nett AS

Herøya Nett AS

HYDRO ENERGI AS

Hålogaland Kraft Nett AS

Indre Hordaland Kraftnett AS

Industri Energi

ISalten Nett AS

Justis- og beredskapsdepartementet

Jæren Everk AS

KE Nett AS

Klive AS

Kommunesektorens organisasjon - KS

Konkurransetilsynet

Kvam Energi Nett AS

Kystnett AS

Landbruksdirektoratet

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK)

Lede AS

Lega Nett AS

LEIKANGER KRAFT AS v/Sognekraft AS

Linja AS

LNETT AS

Lucerna AS

Luostejok Kraftlag Nett AS

LYSE KRAFT DA

LYSE PRODUKSJON AS

Lysna AS

LØVENSKIOLD-FOSSUM KRAFT AS

Mellom AS

Meløy Nett AS

Midtnett AS

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Modalen Kraftlag SA

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Natur og ungdom

Naturvernforbundet

NEAS AS

NettiNord AS

Nettselskapet AS

NORDKRAFT AS

NORDKYN KRAFTLAG SA

NORD-SALTEN KRAFT AS

Nordvest Nett AS

Norefjell Nett AS

Norges Bank

Norges Bondelag

Norges forskningsråd

Norges Handelshøyskole

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Kulturvernforbund

Norges Miljøvernforbund

Norges Skogeierforbund

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet - NTNU

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norgesnett AS

Norsk bonde- og småbrukarlag

Norsk Hydro ASA

Norsk Industri

Norsk institutt for kulturminneforskning

Norsk institutt for naturforskning

Norsk institutt for skog og landskap

Norsk institutt for vannforskning

Norsk jeger og fiskeforening

Norsk Skogbruksforening (NORSKOG)

Norske Reindriftsamers Landsforbund

Norske Samers Riksforbund

NTE Energi

NTE ENERGI AS

NUMEDALS LAUGENS BRUGSEIERFORENING

Numedals_Laugens Brugseierforening

Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO

OKKEN KRAFT AS

OPPLANDSKRAFT DA

OTRA KRAFT DA

Otteraaens Brugseierforening

PASVIK KRAFT AS

Politidirektoratet

PORSA KRAFTLAG AS

Rakkestad Energi AS

RAMFOSS KRAFTLAG

RAUMA ENERGI PRODUKSJON AS

Regelrådet for næringslivet

Regjeringsadvokaten

Reindriftsforvaltningen

REN RØROS STRØM AS

REPVÅG KRAFTLAG SA

Riksantikvaren

RINGERIKSKRAFT PRODUKSJON AS

RK Nett AS

Rollag Elektrisitetsverk AS

Romsdalsnett AS

RØDØY-LURØY KRAFTVERK AS

Røros E-verk Nett AS

Samarbeidande Kraftfylke

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold - SABIMA

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Sametinget

Samfunns- og næringslivsforskning

Samfunnsbedriftene

Sandøy Nett AS

SARPSFOSS LIMITED

SELBU ENERGIVERK AS

SETREDALEN KRAFT AS

SFE PRODUKSJON AS

SINTEF Energiforsking AS

SIRA KVINA KRAFTSELSKAP

SISO ENERGI AS

SKAFSÅ KRAFTVERK ANS

SKAGERAK KRAFT AS

Skattedirektoratet

Skiakernett AS

SKIEN KRAFTPRODUKSJON AS S

Skiens Brukseierforening

SKS PRODUKSJON AS

SMISTO KRAFT AS

SMÅKRAFT AS

SMÅKRAFT USPP 1 AS

Småkraftforeninga

S-Nett AS

SOGNEKRAFT PRODUKSJON AS

Stannum AS

STARDALEN KRAFT AS

Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Statistisk sentralbyrå

STATKRAFT ENERGI AS

Statnett SF

Statskog SF

STRANDA ENERGI AS

Straumen Nett AS

STRYN ENERGI AS

SUNDSBARM KRAFTVERK DA

Sunett AS

SUNNHORDLAND KRAFTLAG AS

SUNNMØRE ENERGI AS

Svabo Industrinett AS

SVELGEN KRAFT AS

Svorka Energi

Sygnir AS

Sør Aurdal Energi AS

TAFJORD KRAFTPRODUKSJON AS

Tekna

Tensio TN AS

TENSIO TS AS

Tindra Nett AS

Tinfos AS

TOKAGJELET AS

Trollfjord Nett AS

Troms kraft AS

TROMS KRAFT PRODUKSJON AS

Trønder Energi

TRØNDERENERGI KRAFT AS

Tussa Energi

TVERRELVA KRAFTVERK AS

Universitetet for miljø og biovitenskap

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo v/ Nordisk Institutt for Sjørett

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

USTEKVEIKJA KRAFTVERK DA

Uvdal Kraftforsyning SA

Vang Energiverk AS

Vassdragsregulantens fagforum

Vestall AS

VESTERÅLSKRAFT PRODUKSJON AS

Vestmar Nett AS

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS

Vest-Telemark Kraftlag Nett AS

Vevig AS

Virke Hovedorganisasjon

VISSI AS

VIUL KRAFT AS

VOKKS KRAFT AS

VONETT AS

VOSS ENERGI PRODUKSJON AS

WWF-Norge

YMBER PRODUKSJON AS

Zero

ØSTERDALEN KRAFTPRODUKSJON AS

ØSTFOLD ENERGI AS

Øst-Telemarkens Brukseierforening

Å Energi Vannkraft